UİLYAM ŞEKSPİR.  130-CU SONETİN İKİ TƏCÜMƏSİ

sonnet 130.jpg

   130-CU SONET    (heca ilə)

                             My mistress’ eyes are nothing like the sun…      

Günəşə gözləri onun bənzəmir,
Mərcan tək al deyil dodaqları da,
Sinəsi ağ deyil heç də qar kimi,

Qara məftil bitir onun başında.

 

Dəməşq qızılgülü ağ var, al da var,
Onlara bənzəmir yanaqlarısa.

Ətir var qoxusu daha xoş olar,
Onun nəfəsindən, yanında dursan.

 

Nitqini sevirəm, bilirəm hərçənd,

Qəlbə daha xoşdur musiqi səsi.

İlahə yerişi görməmişəm mən,
Addımı ağırdır sevgiliminsə.

 

            Ancaq üstün deyil ondan heç biri,    

            Yalan təşbehlərlə bəzənmişlərin.

 

İngiliscədən tərcümə

26.04.2018

Samara

              

130-CU SONET (əruzla)

              My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red…

Bənzəri gözlərinin yox günəşə,

Daha aldır dodağından mərcan.
Qar kimi ağ deyil əsmər sinəsi,

Saçı məftil kimi qara, burulan.

 

Dəməşq qızılgülü var qırmzı, ağ,

Bənzəməz onlara yanaqları da.

Daha gözəl və xoş ətirlər var,

Nəfəsindən onun gələn qoxudan.

 

Necə sevsəm də yarın nitqini mən,

Daha xoşdur, bilirəm, nəğmə səsi.

Necə gəzir ilahə, görməmişəm,

Mənim yarımsa torpaq üstdə gəzir.

  

         Bilirəm mən, yenə çatmaz amma,

         Saxta tərifli gözəllər yarıma.

İngiliscədən tərcümə

29.09.16

Samara