UİLYAM ŞEKSPİR. 154-CÜ SONETİN İKİ TƏRCÜMƏSİ

Sonnet_154_1609.jpg

 

154-CÜ SONET (heca ilə)

                The little love-god lying once asleep…

 

Xırda eşq tanrısı yatdı bir dəfə,

Qəlb yaxan məşəl də yanında yanır.

Bəkarət əhdli çoxlu pərisə,

Hoppanıb keçirdi. Birdən onların,
Ən gözəl olanı götürdü saysız
Ürəklərə alov salan məşəli.

Belə tırksilah etdi qayğısız,
Eşq tanrısını bakirə əli.

 

Batırdı kösövü soyuq bulağa,
Bulaq eşq odundan əbədi qızdı,

Suları verirdi o gündən şəfa,
Xəstələrə; mən də eşq əzabından,

 

                  Getdim; demə ancaq suyu məhəbbət,

                 Qızdırır, su eşqi soyutmur fəqət.

 İngiliscədən tərcümə

13.05. 2018

Samara

 

    154-CÜ SONET (əruzla)

                      The little love-god lying once asleep

                     Laid by his side his heart-inflaming brand…          

                             

Kiçik Eşq Tanrısı qəlb odladığı məşəli də,

Qoyub yanında uzandı və şirin mürgülədi.

Onu yatmış görərək astaca yaxınlaşdı,

Bir bölük huri ki, bakir subaydı hər biri də.

Subaylıq əhdinə ən sadiq olan aldı ələ,

Neçə milyon ürəyə od salıb yaxan kösövü.

İndi dünyada odlu ehtirasa hökm eləyən,

Ali sərkərdə silahsızlanıb, xəbərsiz özü.

Bulaq axırdı yaxında, yanan bu məşəli qız,

Suya atdı, həmin an yandı eşq oduyla sular.

Oldu dərman kimi, kim gəldisə, sağaldı təmiz.

Mən də getdim sağala candakı bu zalım azar.

 

          Anladım orda: yanır ehtiras odundan su,

           Yox suyun qüdrəti eşq atəşini söndürsün.

 

İngiliscədən tərcümə

28.09.16