SALUR QAZANIN YURDU İLƏ SORAQLAŞMAĞI

U LENİ. KİNO

Qohum-qəbiləli, günləri coşqun!

Qulana, sığına, keyikə qonşu!

Yurdum, yağı səni taladı hardan!

Boşalmış yurd qalıb uca binamdan,
Oturan yer qalıb qoca anamdan,

Qalıb burda Uruz oxundan nişan,
Bəylərin cıdıra çıxdığı meydan.

Mətbəxdən ocaqdır qalan, qaralan.

14.03. 2021, SAMARA