XATINININ DİRSƏ XANA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Səbr elə, Dirsə xan, qəzəb eləmə!

Bu acı sözləri mənə söyləmə!

Cinini cilovla, xan, ayağa dur!

Tikdir yer üzündə qırmızı çadır!

At, ayğır, buğa kəs, qoyun, qoç öldür!

Yığ Daş, İç Oğuzdan bəyləri bir-bir!

Don al yalıncığa, doydur acları!

Borclunun yerinə ödə borcları!

Ət təpəyə dönsün, ağ qımız gölə!

Toy elə, arzunu tanrıdan dilə!

Ağzı dualıdan alqış eşitsə,

Bəlkə tanrı bizə oğul bəxş edər.

15. 03. 2021, Samara