BƏKİLİN ARVADINA DEDİYİ

(Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Qarayallı Qazlıq atın belində,

Gəldim, ağüz gözəl, durub yerimdən,
Aşdım dik yamaclı Ala Dağı mən,
Keçdim coşqun, gözəl suların üstdən.

Getdim divanına Bayındır xanın,
Yedim igidlərlə qonaqlığını.

Gördüm ki, qohumla qohum mehriban,

Çəkibdir bizdənsə nəzərini xan.

Gərək el-günümü yığıb bu gündən,
Gedəm doqquz tümən Gürcüstana mən,
Bilin ki, dönmüşəm Oğuz elindən!

12. 04. 2021, Samara