ƏMRANIN ATASINA DEDİYİ

(Bəkil oğlu Əmran boyu)

Nə deyirsən, ata, nə söyləyirsən,

Mənə dağ çəkirsən niyə belə sən?

Yerindən qalxaraq mənəm atılan,

Minməyim çox olub Qazlıq atıma.

Ov üçün aşmadım mən Ala dağdan,
Olmadım Bayındır divanında da.

Qazan kim? Əlini onun öpmədim,
Ala ayğırını mənə ver ind!

Qan-tərə batırıb çaparam onu,
Çıxar ver əynindən qara donunu.

Sənə təzə yaxa tikdirərəm mən,
Ver mənə polad üz qılıncını sən,

Baş kəsim səninçin nə qədər desən.

Ver, ata, üstəlik qarğı süngünü,

Deşərəm onunla yağı köksünü.

Hanı ağ lələkli oxun, ver mənə,

Deşib yağıları düzərəm ona.

Üç yüz alagözlü igid də gərək,

Məhəmməd yolunda döyüşə girək.

16-17. 04. 2021, Samara