ABBAS SƏHHƏTİN TƏRCÜMƏSNƏ «ŞEDEVR» DEYƏNLƏRƏ: SÜBUT EDİN!

abbas sehet.jpg

Azərbaycanda çox adam şair Nəsimini “Nəsimi” adlı psevdotarixi melodram filmdən tanıdıqları kimi, “Qafqaz” şerini Abbas Səhhətin tərcüməsində bir misra ilə tanıyırlar. Birinci misra ilə. Məktəbdə çox az uşaq bu şeiri axıra qədər əzbərləyirdi, son bəndin öhdəsində sinifdə iki-üç uşaq gəlirdi. İndi bu tərcüməyə “şedevr” deyənlər görəsən onun hansı ləyaqətlərini nəzərdə tuturlar? Onlaırın orijinaldan xəbəri varmı? Onlar bu tərcümədən neçə misra əzbər bilirlər?

Keçən əsrin 70-ci illərində mənim Rəbiyyə adlı şagirdim vardı, bu “Qafqaz”ın orijinalını da əzbərləmişdi, şeiri hər iki dildə gözəl deyirdi. Tərcüməni öyrənənlər isə həmin sinifdə az deyildi. Ancaq mətnin özünü, demək olar ki, heç kim özü öz gücünə başa düşmürdü.

“Qafqaz altımdadır, ən müdhiş olan zirvədə mən

Tutmuşam tək uçurum qarlı dağ üstündə qərar”.

Uşaq lar bir qayda olaraq belə hesab edirdilər ki, “tək” sözü “uçurum” sözünə aiddir. “Uçurum” özü sifətdir ya isim? Şair harda durub? Uçurum üstündə? Uçurum dağ üstündə?

Orijinalda: “У края стремнины», yəni “uçurumun qırağında”. Uçurum dağın elementi, hissəsidir, eyni vaxtda uçurumda və dağ üstdə dayanmaq – bu, tavtalogiyadır və ifadə dolaşıqlığı yaradır.

“Qaraquş uçmağa qalxarsa uzaq bir təpədən…”

Şair dağ üstündədir. Quş da. Dağda təpə necə ola bilər, bu, absurddur.

Orijinalda: “Орел, с отдаленной поднявшись вершины…» “Yəni uzaq zirvədən, yüksəklikdən qalxan qartal”.

Orijinalda qartal uçmur, “неподвижно парит», “yəni qanadlarını çırpmadan süzür”.

İkinci bənddə: “Где птицы щебечут, где скачут олени…»

Abbas Səhhətdə: “Orda quşlar ötər, ətrafı gəzər ceyranlar”

Orijinalda “marallar”dır. Dağda nə ceyran? Ya bəlkə olur?

3-cü bənddə

“Sığınıb dağda tikilmiş komaya insanlar”.

Belə çıxır ki, barak kimi bir koma tikilib, hamı qaçqın kimi ora yığılıb.

Orijinalda: “А там уж и люди гнездятся в горах».

Yəni yurd salırlar. Yuva bağlayırlar Mən elə belə tərcümə eləmişəm.

Abbas Səhhətdə: “Dırmaşır sərt qayalar üzrə bütün heyvanlar”.

Bütün heyvanlar?

Orijinalda: “И ползают овцы по злачным стремнинам».

Qoyunlar! Ancaq qoyunlar! “Münbit qayalıqlarla (ya dik yamaclarla) sürünürlər”. Mənim tərcüməmdə belədir. («Злачные» sözününün bu kontekstdəki mənasını yəqin ki, Abba Səhhət başa düşməyib).

Abbas Səhhətdə: “Yürüyür dağ aşağı orda çoban da dərəyə”.

Orijinalda: “И пастырь нисходит к веселым долинам».

Yəni “çoban şən vadiyə enir”.

Abbas Səhhətdə: «Necə məftun olur insan bu gözəl mənzərəyə».

Şərq tərənnümçülüyünün nümunəsi olan bu misra orijinalda yoxdur…

Son bənd üstündə dayanmaq istəmirəm, çünki “qəfəsi-ahən içində san şir” kimi ifadələr tərcümənin dil baxımından ciddi köhnəldiyini göstərir.

Abbas Səhhətin tərcüməsində orijinalın formasının saxlanmadığını bundan əvvəl yazmışdım.

Mən Abbas Səhhəti böyük vətəndaş sayıram və onun tərcüməsinə niyə “inci” dediyimi bilirəm.

Ancaq Abba Səhhətini tərcüməsində iki misranı da əzbər bilməyən, mənim tərcüməmi görın kimi Abba Səhhətin işinə “şedevr” deyən adamın məqsədi mənim işimi alçaltmaqdır.

Allah köməyiniz olsun!

Abbas Səhhət bu gün olsaydı, onunla rəftar mənimlə rəftardan yaxşı olmazdı. Bəxti gətirib ki, yaxınında Sabir kimi nəhənglər olublar. Sözün əsil mənasında Abbas Səhhət də dağ zirvəsinə qalxıb. Mənimlə rəftar isə elədir ki, özümü hər gün zibil tayasının üstündə hiss edirəm..
Allah bilən məsləhətdir…

X.X.

 

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

 

 

 

Qafqaz altımdadır, ən müdhiş olan zirvədə mən

Tutmuşam tək uçurum qarlı dağ üstündə qərar

Qaraquş uçmağa qalxarsa uzaq bir təpədən,

Nə qədər yüksək uçarsa, yenə dövrəmdə uçar.

Buradan mən görürəm çeşmələri qaynamada,

Şübhəli, qorxulu uçqunları ilk oynamada.

 

Burda, məndən aşağı, göydə bulud oynaqlar;

Arasından buludun dağda su qaynar, çağlar.

Görünür onların altında böyük qar qayalar

 Onun altında zəifcə, qurumuş kol-kos var.

Daha ondan aşağı rəngi yaşıl ormanlar,

Orda quşlar ötər, ətrafı gəzər ceyranlar.

 

Sığınıb dağda tikilmiş komaya insanlar,

Dırmaşır sərt qayalar üzrə bütün heyvanlar.

Yüyürür dağ aşağı orda çoban da dərəyə;

Necə məftun olur insan bu gözəl mənzərəyə.

 Orda kim, daim Araqva çayı qəltan-qəltan

Çarparaq kölgəli sahillərə eylər cərəyan,

 

Dar keçid içrə fəqir atlı da pünhan görünür,

 Orda şiddətlə Terek nəhri xuruşan görünür.

 Oynayır, cəng eləyir dar qayalarla döyüşür,

 Acımış, dalğaları, daşları çeynər, ötüşür.

Təmə görmüş qəfəsi-ahən içindən san şir

 Çırpınır, gərniş edir sahili, guya, gəmirir.

Leyk, əfsus! Nə var təmə onunçün, nə sürur,

Onu müdhiş qayalar hər iki yandan da sıxır.

 

Реклама

ALEKSANDR PUŞKİN. QAFQAZ

ПУШКИН

Qafqaz altımda, təkəm zirvədə mən,

Durmuşam sıldırım üstündə, qardan aləm ağ.

Süzür boyum bərabərində, qanad saxlayaraq.

Şığıyıb qartal üzaqlardakı yüksəklikdən.

Görürəm mən axınların necə yarandığını,
Buludun sıxlaşıb heybətli yuvarlandığını.

 

Gedir nizamla buludlar altda,

Şəlalələr yararaq onları hay-küy qoparar.

Altdasa silsilədir zorba və çılpaq qayalar.

Cılız mamır cücərir altda, kol bitir orda.

Ordan o yanda ağaclar və kölgəliklər var,

Orda quşlar civildəşər, marallar orda qaçar.

 

Orda, dağlarda yuva bağlayır insanlar da,

Sürü gəzib dolaşır otlu sıldırımlarla.

Enib çoban da vadiyə yorğunluq alar.
Şütüyər kölgəli sahillə Araqvi orada.

Və sığıncaq tapır zavallı süvari dərədə,

Orda divanə sevinclə qabarır Terek də.

 

Oynaşır, hayqırır, pələng balası,
Dəmir qəfəsdə görüb yem gətirirlər elə bil.

Çırpılır sahilə, qeyzində yox, əlbəttə, xeyir.

Qayalıq sahili ac dalğalar yalar, əfsus!

Nə yem tapar bu vuruşla, nə bir təsəlli tapar,
Onu möhkəm sıxan heybətli qayalıqlar var.

1829

Ruscadan tərcümə

10.11.17

Samara

         NASTYA

Özgə uşağısan, qanımız ayrı,

Ana dilim deyil sən danışan dil.

Sənə məhəbbəti qəlbimə Tanrı,

Çiçək toxumu tək salıb elə bil.

 

Bir ovuc torpaqdır sinələrdəki,
Ürəyi daş deyil yəqin heç kəsin.

Bir uşaq sevgisi bəs eləyər ki,

Qalxıb bu torpaqda çiçək cücərsin.

08.11.2017

Samara

ALEKSANDR PUŞKİN. QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

ПУШКИН

ALEKSANDR PUŞKİN

     QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

                        VI

                       Недаром вы приснились мне…

 

Əbəs yerə deyil yuxuda sizi

Gördüm başıqırxıq döyüşən anda.

İti qılıncların tiyəsi qanda,

Xəndəkdə, divarda, yerdə qan izi.

 

Çatsın hamınıza qoy bu şən səda,

Odlu səhraların məd oğulları:

Cavan kənizləri siz əsir alın,

Bölün qəniməti öz aranızda.

 

Qələbə çaldınız, sizə şərəf-şan,

Ağürəklilərə — üzüqaralıq.

Onlar inanmadı çin yuxulara,

Döyüş meydanından ötüşdülər yan.

 

İndi tamahıyla bol qənimətin,

Peşmandır, əlbəttə, hamısı onlar.

“Özünüzlə bizi, axı nə olar,

Aparın” deyirlər, “yox” deyin qəti.

 

Döyüşdə ölənlər bəxtiyardılar,

Yerləri cənnətdir onların indi.

Keçir hər anları işrət içində,

Dünya qüssəsindən uzaqdır onlar.

 

1824

Ruscadan tərcümə

08.10.2017

Samara

ƏYİLİN.. HARINLARIN AYAQLARINI, AYAQLARININ TORPAĞINI ÖPÜN…

ARİF 4.jpg

Doğma Azərbaycan millətimə əvvəllər də çox olmayan sevgim get-gedə lap azalır. Ölkəni, mərhum Asif Əfəndiyev demişkən, keçəl Həmzələr bürüyüb…

Keçmiş səfir Arif Məmədov. 2000-ci ildən 2015-ci ilə qədər diplomatik vəzifələrdə olub. (Nədənsə Vikipediyada bu adamın 2000-ci ilə qədər harda işlədiyi barədə məlumat vermir). Yəni ən azı 15 il ərzində dövlət maşınının bir hissəciyi olub. Və bu illərdə yüzlərlə insan Azərbaycanda təqiblərə məruz qalıb, Novruzəli Məmmədovun nəsli kəsilib, neçə jurnalist öldürülüb, onlıarla jurnalist, siyasi fəal şərlənib tutulub, parlament seçkiləri ədalətli keçirilməyib, məhkəmə sistemi tamamiilə icra hakimiyyətinə tabe edilib, əhali kasıblaşıb və s. Yəni bütün sahələrdə fundamental hüquqlar pozulub. Və ciddi beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı təmsil edən Arif Məmmədov öz soydaşlarının müdafiəsinə qalxmayıb, əksinə, rejimin qanunsuz hərəkətlərini pərdələməklə məşğul olub. 2015-ci ildə birdən ya keflilikdən ya ayrı səbəbdən İnternetdə tənqid məzmunlu iki kəlmə yazır və bu da Bakıdakı ağalarının xoşuna gəlmir. Onu səfirlikdən geri çağırırlar. Bu da iki ayağını dirəyir bir başmağa ki, qayıtmaram, mən müxalifətçiyəm.

O vaxtdan Avropada yaşayır. Maraqlıdır: hansı pula?

Bu məsələ maraqlı olsa da, o qədər vacib deyil. Diplomat işləyən azərbaycanlı vəziyyətindən stifadə edib varlanmırsa, o, azərbaycanlı deyil, onun zatında iş var.

Vacib başqa şeydir: bu Arif Məmmədov hansı mübarizəsinə görə müxalifətçi oldu?

By da çox vacib deyil. Çox vacib deyil. Çox vacib başqa şeydir:  Niyə mənim yüzlərlə soydaşım bu adamın İnternetdə şəklini pravoslavlar surət öpən kimi öpürlər? Təkcə öz şəklini yox, arvadının da gödəktuman şəklini…

Arif Məmmədov qızı haqqında hekayət yazıb. Onun Brüsseldə Amerika məktəbində Azərbaycanın büdcəsi hesabına oxumağından, işdən çıxandan sonra Azərbaycandan maliyyənin dayanmasından və s.

Bir sözlə. Bu qız Brüsseldə dəhşətli əzablar çəkib…. Yarım saaat. Papası məktəb direktoru ilə görüşüb yarınm saata işi həll edib. Qız havayı oxuyub qurtarıb. Girib Amerikanın ən yaxşı (hansına?) universitetinə, ən yüksək (hansı, adı nədir?) prezident təqaüdü alır…

Bunlar maraqlı deyil. Soydaşların reaksiyası maraqlıdır. İki il bundan qabağa qədər bu Arif  Məmmədov da xalqın qanını soran minlərlə zəlidən biri idi və Brrüssellərdə gödəktuman arvadıyla kef çəkirdi. İndi soydaşlarım bu adamın İnternetdə şəklini müqəddəs surət kimi yalayırlar, ona, arvadına, qızına valeh olduqlarını bildirirlər.

ARİF 1.jpg

Arif Məmmədov hekəyətini rusca yazıb. Rəylərin 99 faisi azərbaycanlılarındır. Bəziləri ruscanı yaxşı bilmirlər, gücənə-gücənə yazırlar. Fikir verin: Arif Məmmədov heç kimə cavab yazmır. Cəmi bir nəfərə cavab var, o da “millət deyil”, “Kolyan”dır…

Kül başına, ay millət!

ARİF 2.jpg

Bu hekayəni hələ “Azərbaycan saatı” da çap eləyib. “Azərbaycan saatını” kim maliyyələşdirir? Hansı ölkənin gergiverənləri? Fransızlar, almanlar ya amerikalılar niyə dünənki korrupsionerin “pozitiv imic” kampaniyasına pul xərcləməlidirlər?

“Azərbaycan saatı”nın redaktoru kimdir? Qənimət Zahid? Bu adam Şamaxıda qoyun otarsa, daha yaxşı olmazmı?

Əyilin, əyilin…Bu harınların, onların arvadlarının, uşaqlarının, ayaqlarından, ayaqlarının torpağından öpün. Və təəccüblənməyin ki, niyə torpaqlarınız düşmən tapdağı altındadır…

06.10.17

SABİR RÜSTƏMXANLI YENƏ «CÜCƏLƏRİM» OXUYUR…

Sabir_Rüstəmxanlı

Sabir Rüstəmxanlını şair kimi tanimıram. Belə adamların ədəbiyyatda ancaq adları olur. Ancaq onun adını bir yerdə oxuyan kimi “Cücələrim” mahnısı yadıma düşür…

1983-cü ilin payızında Ədəbiyyat institutunun iraqlı tələbəsi, bir neçə nəsr kitabıbınnı müəllifi mərhum Sədi əl Maleh Frunze (indi Bişkekdir) şəhərinə, Asiya və Afrika ölkələri gənc yazıçılarının beynəlxalq konfransına getdi. Qayıdandan sonra dedi ki, bir Azərbaycan şairi ilə tanış olub, bir yerdə yeyib-içiblər, hətta səsini də yazıb. Və Suriyadan alıb gətirdiyi “Şarp” maqnitafonunda kef məclisinin yazısına qulaq asdıq. Müxtəlif sağlıqlar və sair. Növbə Sabir Rüstəmxanlıya çatanda, yəqin ingiliscə və rusca bilmədiyindən, başlayır “Cücələrim” mahnısını oxumağa.

Qarğa səsiylə…

Sədi mənə dedi ki, Sabir Rüstəmxanlı söz verib, onu  Bakıya rəsmi dəvət edəcək, yəqin kitabını da nəşr edəcəklər. Dedim ki, arxayın ol, Sabir Rüstəmxanlı sənə heç bir dəvət-zad göndərməyəcək…

Əlbəttə, göndərmədi…

İndi bu Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, Firdovsinin “Şahnamə”si gərək “türk(?) məktəblərində öyrənilməyə, çünki fars şairi Turana qarşı çıxır, türklərə qarşı çıxır…

Üzr istəyirəm, bu heyv… Yox, demirəm…

Bu keçmiş deputat qanmır ki, üç min il qabaq Turanda türk-mürk olmayıb…

Yəni ki, “Cücələrim” oxuyur…

Qarğa səsiylə…

23.09.17

İNANAN KÜRDƏXANI YOLU YOLLANSIN…

ALİYEV UN.jpeg

İlham Əliyev BMT-dəki çıxışında deyib: «Demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının müdafiəsi hökumətimizin əsas prioritetləri sırasındadır.»

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА… И ВСЕ ТАКИЕ МЕРЗКИЕ…

Конференция «Ось Москва-Баку»…

Александр Дугин, Геннадий Зюганов, Дмитрий Рогозин, Сергей Марков, Андрей Климов, Александр Проханов, Леонид Калашников, Дмитрий Савельев…

Идеологи, вдохновители, разжигатели войны России со всеми. С Украиной в первую очередь. «Убивайте, убивайте, убивайте!» — так призывал с экрана федерального канала Александр Дугин. Убивать призывал он братьев-украинцев…

И этот человек вдруг воспылал какой-то странной любовью к Азербайджану…

Такие друзья ничего, кроме страха и омерзения, вызывать не могут…

Их интересует… Вряд ли всерьез можно говорить о том, что же их на самом деле интересует. Ведь все эти люди ни к чему созидательному не способны, но им необходимо постоянно доказывать свою важность, обозначить свое присутствие. Им ведь это удается – сотворили же войну с Украиной, теперь их присутствие в политике, в телевизоре, в хлебных списках обеспечено надолго.

Все эти дорогие, за счет, конечно, бедного, забитого азербайджанского народа – мероприятия ни одной задачи, актуальной для Азербайджана, решать не могут. Тем более проблему с Карабахом. Проблему с Карабахом можно решить исключительно с армянами — или за столом переговоров или на поле боя. Тот, кто говорит, что Дугин может Агдам или Кельбаджар может нам вернуть, или идиот или просто бессовестный подлец.

Зачем Алиеву нужны эти мероприятия? Исключительно для того, чтобы производить впечатление на Запад, который требует освобождения многочисленных политических заключенных. Мол, посмотрите, какие у меня друзья…

Этих друзей Запад в гробу видел…

И представители Баку опять заливаются сказками о том, как в Азербайджане вольготно живется русским. При этом значительно преувеличивая их численность.

Вольготно живется?

Почему в правительстве нет ни одного русского?

Почему в академии нет ни одного русского?

Почему среди глав местных администраций нет ни одного русского?

Почему кроме дежурно-бутафорского Забелина, ни один русский не избирается в парламент?

И так далее…

Но эти московские лица, все такие омерзительные, в последнюю очередь интересуются положением русских в Азербайджане. Положение русских даже в Туркменистане их не интересует. Их интересует собственное положение, собственная востребованность. Ради этого они готовы на все. Дружить с кем угодно или убивать, убивать, убивать…

14.09.17

 

 

 

MEHMAN ƏLİYEVİN HEYDƏR ƏLİYEVİ XİLAS ETMƏKLİYİ

Mehman_Əliyev.jpeg

MEHMAN ƏLİYEVİN HEYDƏR ƏLİYEVİ ÖLÜMDƏN QURTARMAQLIĞI

         (“Yeralaş”a bənzətmə)

Günlərin bir günü Heydər Əliyev dənizdə çimərkən başlayır boğulmağa. Cavan bir oğlan özünü atır suya və Mərkəzi Komitənin birinci katibini itələy-itələyə gətirib çıxarır sahilə. Heydər Əliyev özünə gələndən sonra cavanın adını soruşur və deyir:

  • Mehman, bala, mən Brejnevdən xahiş edərrəm, sənə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verər.

Mehman Əliyev sıxıla-sıxıla deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mən heç bir qəhrəmanlıq göstərməmişəm. Borcumdur

Heydər Əliyev deyir:

  • Onda gəl sənə beşotaqlı ev verim bulvarın yanında.

Mehman Əliyev yenə utana-utana deyir ki, evə ehtiyacı yoxdur.

Heydər Əliyev qalır məəttəl:

  • Mehman, axı bəs mən sənin xəcalətindən necə çıxım? Sən məni ölümdən urtarmısan!

Mehman Əliyev o yan-bu yana baxıb astadan deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mənim xəcalətimdən çıxmaq istəyirsinizsə, heç kimə deməyin ki, mən sizi ölümdən qurtarışam. Millət bilsə, məni öldürər. Heç tarix də bunu mənə bağışlamaz…

Mİrzə ƏLİL

28.08.17

 

О ТОМ, КАК МЕХМАН АЛИЕВ СПАС ТОНУЩЕГО ГЕЙДАРА АЛИЕВА

   По «Ералашу»

 

Однажды первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев, большой любитель морского купания, стал тонуть и странным образом телохранителей и спасателей рядом не оказалось. Один молодой человек, заметив, что кто-то терпит бедствие, бросился в воду и вытащил Гейдара Алиевича на берег. Придя в себя посе процедуры «рот в рот», Гейдар Алиев, коротко познакомившись со своим спасиелем, сказал:

— Слушай, Мехман, я попрошу Леонида Ильича Брежнева, он тебе присвоит звание Героя Советского Союза.

Мехман Алиев, так именно звали спасителя и будущего директора агентства Туран, тут же отказался:

— Что вы, товарищ Алиев, никакого героизма я не совершил.

— Тогда я тебе дам пятикомнатную квартиру. Прямо у бульвара. И дачу рядом с моей.

— Нет, нет, товарищ Алиев, лучше квартиру дайте нуждающимся сотрудникам ЦК и КГБ.. У меня все есть.

— Дорогой, что же мне делать для тебя, как отблагодарить? Ведь я тебе жизнью обязан…

Мехман Алиев с крайним смущением тихо выговорил:

— Товарищ Алиев, если вы хотите меня отблагодарить, никому не говорите, что я вас спас. Народ меня просто убьет. И история, боюсь, не простит…

 

AYAZ MÜTƏLLİBOVA: FUCK YOU!

ayaz-mutallibov.jpg

Hər gözəlin bir eybi olar deyiblər. Mən gözəl xalqımızın yeganə eybini onun söyüşlərində görürdüm. Yəni bizim söyüşlərimiz mənə çox qəliz, uzun, dolaşıq gəlirdi. Ürəyimdən keçirdi ki, bizm gözəl xalqımızın da ingilislərin, ameriklalıların “fuck you” kimi bir söyüşü olaydı. Həm qısa, həm incə, həm mədəni. Özü də ayıb-zad sayılmır. Uşaq böyüyə deyir, böyük uşağa, tələbə müəllimə, müəllim tələbəyə, ptezident vətəndaşa, vətəndaş prezidentə…

Bizim söyüş küçədə ağzından çıxsa, itlər tökülüb gələr… Ya da bıçağı soxarlar qarnına…

Heyf deyil “fuck you”…

Ancaq indi başa düşdüm ki, Tanrı yaratdığı hər xalqın söyüşünü də özünə uyğun yaradır. Mənə bu, iki gün bundan qabaq çatdı. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov Mehriban Əliyevanı prezidentliyə irəli sürəndən. Xəbəri oxuyan kimi istədim mədni şəkildə deyəm “fuck you!”. Gördüm ürəyimin başı soyumur.

 Hörmətli kişilər və arvadlar! Bu adamın özünün prezidntliyi nə olub ki, durub indi xalqa prezident təyin edə? Bu o… Lənər şeytana… Bu adam şalvarını isladıb rusların bazasında qaçıb gizlənməmişdi? Deyəsən ki, a o… Lənət şeytana! Deyəsən ki, a Ayaz öləsən, sən hansı xidmətlərinə görə xalqın yerinə prezident seçirsən? Ay oğ…  Lənət şeytana! Niyə Mehriban xanım prezident olmalıdır? Bəlkə xalq Zeynəb Xanlarovanı prezident seçmək istəyir? Parlamentdə oturmaqdan arvadın dalı qabar olub, qoy beş-altı il prezidentlik eləsin, ölkəni gəzsin, havasını dəyişin. Ermənilərlə də əlaqəsi var. Yəni yaxşı mənada. Ermənistanın xalq artistidir. Qarabağ məsələsini bir həftəyə həll edər.

Azərbaycan əhalisinin yarıdan çoxu arvaddır. Türkün məsəli, hansına barmağını uzatsan, namizəd də olar, yaxşı prezidentlik də edər.

İndi bu Ayazdan soruşan lazımdır ki, o təklifi sənə dedirən kimdir, bu sənin öz sözün deyi axı, ay sənin lap…

Lənət şeytana!

Fuck you!

Yox, bu Ayaz kimi oğ… Lənət şeytana! Bu Ayaz kimi pis adamlara ingilis, fransız söyüşü əsər eləməz. Bunu gərək dədə-baba söyüşlərimizlə allı-yaşıllı söyəsən. Ancaq nə qədər ki, Azərbaycan Respublikasının müqəddəs Konstitusiyasl buna yol vermir, vəzifəsindən şalvarına işəyib qaçmış bu adamı ingiliscə söyürəm:

Fuck you!

Və sözümü bu şüarla bitirirəm:

Yaşasın Paşa-holdinq!

Mirzə ƏLİL