Архивы

ELƏ BİL ƏBƏDİ YETİMLƏRİK BİZ…

Kim deyib nemətdir qocalıq çağı?

Bunu uşaq deyib, gənc deyib ya da?

Qocalıq – bilmirsən haran ağrımır,
Hamı at belində, sənsə piyada…

Ağrıyan bilmirsən damaq ya dişdir,
Ağrı beyninəcən işləyir ancaq.

Tikən boğazında elə ilişir,

Sanki nəfəsini kəsib boğacaq.

Gəzirsən, hər addım bir işgəncədir,
Ayaq ağrısının çeşidi zəngin.

Baxırsan, bilmirsən gördüyün nədir,

Çırpınır ürəyin sinəndə gərgin.

Bütün nemətləri verən Tanrıdır,

Həqir duaçıyıq biz ona daim.

Varmı göndərəni ağrıların da? –

İnsan ağrısından nəşələnən kim?

Elə bil əbədi yetimlərik biz,

Soyuq, daşürəkli yiyə duran da.

Yedirdər pis-yaxşı, yağlı ya yağsız,
Hər tikə verəndə qapaz vurandır…

13.04. 2021, Samara

TƏPƏGÖZÜN SONDA BASATA DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Deyirdim bir qalxıb durum yerimdən

Oğuz bəyləriylə pozum əhdi mən.
Qırım təzəliklə doğulanları,

Yeyim adam əti doyunca barı.

Birdən Qalın Oğuz bəyləri qalxsa,
Salaxan qayası olar xilasım.

Qoyub mancanağa ağır daş atım,
Düşsün öz başıma, ölüb qurtarım.

Məni ala gözdən, igid, ayırdın!

Canından ayırsın səni Tanrı da!

TƏPƏGÖZ DAHA SONRA DEDİ

Ağsaqqal qocalar çox ağlatmışam,
Bəlkə qarğışları gözümü tutdu?

Ağbirçək qarılar çox ağlatmışam,
Bəlkə göz yaşları gözümü tutdu?

Bığ yeri tərləmiş çox igid yedim,
Bəlkə az yaşları gözümü tutdu?

Əlləri xınalı qızları yedim,
Bəlkə qarışları gözümü tutdu?

Elə ki çəkirəm bu göz zülmünü,
Tanrı heç igidə verməsin görüm!

Yalnız gözüm!

Əziz gözüm!

11. 04. 2021, Samara

BASATIN TƏPƏGÖZƏ DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Yerimin, yurdumin adı – Günortac,
Qara gecə azsam,  Allaha möhtac.

Bayraq götürənin adı Bayındır,
Öndə gedənimiz Salur Qazandır.

Anamı soruşsan – Qaba Ağacdır,

Xaqan Aslan kimi tanınır atam.

Aruzun oğluyam, Basatdır adım.

TƏPƏGÖZ “SÜD QARDAŞIYIQ, QIYMA MƏNƏ DEYİR”.

BUNA BASATIN DEDİYİ

Vəhşi! Ağlatmısan qoca atamı,
Ürəyi dağlanıb qarı anamın.

Öldürüb qardaşım Qıyanı, qatil,

Qoymusan ağ üzlü gəlini sən dul,

Alagöz balalar atasız qalıb.

Nə qədər ki, qara polad qılıncım,

Qanına batmayıb, dincələrəmmi?

Başını tiyəmlə kəsib atmamış,
Qanını torpağa şoryuldatmamış,
Qardaşım Qıyanın intiqamını,
Almamış damarda soyumaz qanım.

10.04. 2021, Samara

BASILACAĞINI DUYANDA TƏPƏGÖZÜN DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Gözüm, yalnız gözüm, incim, əzizim!

Səninlə Oğuzu sındırıb əzdim!

İgid, ala gözdən məni ayırdın,
Canından ayırsın səni Tanrı da!

Bu göz zülmünü ki, çəkirəm indi,

Tanrım çəkdirməsin heç bir igidə!

 

Təpəgöz yenə dedi:

 

Durduğun, qopduğun, igid, nə yerdir?

Azsan qara gecə, ümidin nədir?

Bəs hansı xanınız döyüş günündə,
Byarağı qaldırıb yürüyür öndə?

Ağsaqqal atanın bəs nədir adı?
Adını gizlətmək ərə ayıbdı,

İgid, söylə mənə, öz adın nədir?

 

08-09. 04. 2021, Samara

QAZAN XANIN BASATA DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Qara əjdaha tək qalxdı Təpəgöz,
Göydə cəhd elədim, yenə bilmədim

Qara qaplan kimi qalxdı Təpəgöz,

Dağda dəf elədi məni yenə də.

Quduz bir aslana döndü Təpəgöz,
Döndüm, qamışlıqda döyüş gedəndə.

Nə qədər olasan, Basat, igid, ər,

Olmazsan Qazana bil ki, bərabər!

Ağsaqqal atanın qəlbi dağlanar,

Ağlayar ağbirçək anan da zar-zar!

08. 04. 2021, Samara

BASATIN AĞLAYIB QARDAŞI ÜÇÜN DEDİYİ

 

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

 

Qara torpaq üstdə tikdyin evi,
Qardaş, o zalımdır yıxıb dağıdan.

Şahbaz atlarını, girib tövləyə,
Qardaş, o zalımdır seçib aparan.

Sənin təkhürgüclü dəvələrinin,
Odur yaxşını seçən qatardan.

Toylara kəsdiyin kök qoyunları,
Qardaş, o zalımdır qırıb-dağıdan.

Gəlin gətirmişdin sevimli yarı,

Qardaş, o zalımdır sizi ayıran.

Ağsaqqal atamı dərdin əzirdi,
Elə “oğul” deyib ağladı, qardaş.

Ağ üzlü anam da dərdə əsirdi,
Ovunmaq bilmədən sızladı, qardaş.

Qarşı qara dağın zirvəsi qardaş,
İşığım, belimin qüvvəsi qardaş!

07-08. 04. 2021, Samara

DUSTAQLIQDAN ÇIXANDA QAZILIQ QOCANIN DEDİYİ VƏ YEGNƏGİN CAVABI

(Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Gərək bir dəvəmdən bala alaydım,
Doğulan nərdimi, bilim, ya maya?

Qoyunum yüklüydü qara ağılda,

Dişi bala doğdu ya erkək bala?

Alagöz arvadım hamilə qaldı,
Qızmı ya oğlanmı, bilim, doğulan.

Verin, mərd igidlər, bir xəbər mənə,
Sizi and verirəm Tanrı eşqinə!

YEGNƏGİN CAVABINDA DEDİYİ

Bala gözləyirdin dəvəndən, ata,

Balası nər oldu, gözlərin aydın!

Qoyunun yüklüydü qara ağılda,

Erkək bala doğdu, gözlərin aydın!

Yükü ağır idi arvadının da,
Balan şir oğuldur, gözlərin aydın!

07. 04. 2021, Samara

YEGNƏGİN TANRIYA DEDİYİ

 (Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Bütün ucalardan, Tanrım, ucasan!
Bilmir indiyəcən kimsə necəsən!

Atadan gəlmədin, ana doğmadı,
Heç kimin malında gözün olmadı,

Heç kəsə dünyada güc etmədin sən,
Əhədsən, Allahu səmədsən həm sən.
Adəmə tac qoyub səndin ucaldan,

Sənin lənətinə uğradı şeytan.

Günahı qovdurdu onu qapından.
Nimrod təkəbbürlə göyə ox atdı,
Onun qarşısına balığı tutdun.
Tanrım, ululuqda yox sənin həddin,
Nə boyun, bədənin var, nə də cəddin.

Tanrım, vurduğunu ulatmayansan,
Basdığını açıb-ağartmayansan

Götürdüklərini göyə çəkirsən,
Qəzəbə gələni asıb-kəsirsən.

Tanrım, birliyinə sığınmışam mən,
Yardım et, kafirlə savaşa girsəm.

06. 04. 2021, Samara

YEGNƏGİN YUXUDA DAYISINA DEDİYİ

(Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Niyə ala gözlü bəy igidləri,
Yanına salmadın durub gedəndə?

Saymadın ad-sanlı bəyləri nədən?

Getdi beş axçaya qulluq edənlər,
Ot-ələf yığanlar getdi səninlə.

Bununçun almadın qalanı elə.

Yenə dedi:

Əti tikə-tikə yemək yaxşıdır,
Yorğunun əlacı bulaq başıdır.

Var, dövlət həmişə gələ, yaxşıdır,
Bildiyin beynində qala, yaxşıdır,

İgid çəkilməsə dala, yaxşıdır.

   06.04. 2021, Samara

ATASININ DUSTAQ OLDUĞUNU BİLƏNDƏ YEGNƏGİN BAYANDIR XANA DEDİYİ

(Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Yolun qırağında, sökülməmiş dan,

Gözəl ağban evi dikəldilən xan!

Atlasa bükülü göy çadırlı xan!

Neçə tövlə dolu şahbaz atlı xan,

Çavuş çağıranda yola, hay verən!

Axıb bol neməti yağ kimi gedən!

Bütün igidlərə sənsən arxa, xan!

Miskinlər ümidlə sənə baxar xan!

Türküstan elinin dirəyisən, xan!

Doğulub-törədin Tulu quşundan!
Amit tayfasına, soyuna aslan!

Mənə mədəd elə, dövləti bol xan!

03. 04. 2021, Samara