Архив тегов | Bəkil oğlu İmranın boyu

ƏMRANIN ATASINA DEDİYİ

(Bəkil oğlu Əmran boyu)

Nə deyirsən, ata, nə söyləyirsən,

Mənə dağ çəkirsən niyə belə sən?

Yerindən qalxaraq mənəm atılan,

Minməyim çox olub Qazlıq atıma.

Ov üçün aşmadım mən Ala dağdan,
Olmadım Bayındır divanında da.

Qazan kim? Əlini onun öpmədim,
Ala ayğırını mənə ver ind!

Qan-tərə batırıb çaparam onu,
Çıxar ver əynindən qara donunu.

Sənə təzə yaxa tikdirərəm mən,
Ver mənə polad üz qılıncını sən,

Baş kəsim səninçin nə qədər desən.

Ver, ata, üstəlik qarğı süngünü,

Deşərəm onunla yağı köksünü.

Hanı ağ lələkli oxun, ver mənə,

Deşib yağıları düzərəm ona.

Üç yüz alagözlü igid də gərək,

Məhəmməd yolunda döyüşə girək.

16-17. 04. 2021, Samara

KAFİRLƏRİN HƏMLƏ HAZIRLADIĞINI BİLƏNDƏ BƏKİLİN OĞLUNA DEDİYİ

 (Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Oğul, oğul! Zülmət həndəvərimi,
Alsa, gözlərimə işıq verənim!

Belimin qüüvəti, gücüsən, oğul!

Gör nələr baş verib, gör nələr olub!

Qalxaraq yerimdən gəldim, oğul mən,

Andır Al ayğırla, nəfəs dərmədən.

Ovladım, quşladım, atım yoruldu,

Sürüşdü, yıxıldım, sındı sağ budum.

Gör qara başıma nə gəldi sonra,

Adladı bir xəbər qara dağları,
Yelə dönüb keçdi qanlı suları,
Keçdi Dəmir qapı Dərbənddən xəbər,

Qurub Şöklü Məlik pusqu, deyirər.

Alsa da dağları duman, o durmuş,
“Bəkili yatanda tutun” buyurmuş.

Dirsəkdən bağlansın ağca əlləri,
Vurulsun, bələnsin qana əsgəri.

Ağüz qız-gəlini gətirin əsir”.

Yerindən duraraq, oğul, gəl indi,

Qarayallı Qazlıq atın belində!

Gecə Ala dağın aş o üzünə,

Tez Bayındır xana çatdır özünü.

Ədəblə salamla Bayındır xanı,

Öpəlini bəylər bəyi Qazanın.
Söylə ki, ağsaqqal atam xəstədir,
De ki, Qazan xandan kömək istədi.

Məmləkət pozulub gedər, gəlməsə,

Əsir aparılar qız-gəlinimsə.

15-16.04. 2021, Samara

OVDAN SINIQ QAYIDAN ATASINA ƏMRANIN DEDİYİ VƏ BƏKİLİN CAVABI

(Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Durmusan yerindən, ata, gəlmisən,
Minib qara yallı ata gəlmisən.

Bəlkə ov qovanda dağ ətəyində,

Uğradın qaradon kafirə birdən?

Qırdırdın alagöz igidləri sən?

De görüm başına nədir gələnlər,

Qurban başım sənə, ağam, ver xəbər.

BƏKİLİN ƏMRANA DEDİYİ

Qalxaraq yerimdən, gəldim ay oğul!

Düşdüm ov dalınca, gedib dağ yolu.

Qaradon kafirə uğramadım mən,
Ölən yox alagöz igidlərimdən.

Oğul, qəm eləmə, hamısı sağdır,

Öz halım üç gündür çox qarışıqdır,

Düşür məni atdan, yatağa çatdır.

14. 04. 2021, Samara

BƏKİLİN ARVADINA DEDİYİ

(Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Qarayallı Qazlıq atın belində,

Gəldim, ağüz gözəl, durub yerimdən,
Aşdım dik yamaclı Ala Dağı mən,
Keçdim coşqun, gözəl suların üstdən.

Getdim divanına Bayındır xanın,
Yedim igidlərlə qonaqlığını.

Gördüm ki, qohumla qohum mehriban,

Çəkibdir bizdənsə nəzərini xan.

Gərək el-günümü yığıb bu gündən,
Gedəm doqquz tümən Gürcüstana mən,
Bilin ki, dönmüşəm Oğuz elindən!

12. 04. 2021, Samara

BƏKİL BAYINDIR XANDAN KÜSÜB GƏLƏNDƏ ARVADININ DEDİYİ

 (Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Bəyim, qızıl taxtım yiyəsi igid!

Göz açıb gördüyüm, könül verdiyim!

Yola düşüb gəldin durub yerindən,

Yanında yol gəldi igidlərin də.

Aşdın dik yamaclı Ala Dağı sən,

Coşqun axınları adladın asan.

Getdin divanına Bayındır xanın,

Quruldu bəyərlə ov qonaqlığın.

Qohum qohumuyla deyib-güldümü?

Sənə qəribliyin ağır gəldimi?

Görürəm altında atın yox, xanım,
Hanı altın zireh, boş qalb alnın.

Yoxdur bəylərinlə mehribanlığın,
Söylə arvadına, nədir bu halın?

 

12. 04. 2021, Samara