Архив тегов | Duxa qoca oğlu Dəli Domrul

DƏLİ DOMRULUN ARVADINDAN ÖTRÜ TANRIYA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul)

Ucalardan ucasan,
Kimsə bilməz necəsən!

Gözəl tanrı, səni cahil adamlar,
Yer üzündə istər ya  göydə arar.

Sənsə möminlərin ürəyindəsən,
Hər şeyə qadisən, əbədisən həm.

Adına ucaldım imarətləri,
Ac görsəm, doyurum adına, Tanrım,

Əyni yalınlara don geyindirim.

Alırsan, birgə al canımızı sən,
Almırsan, can alma hər ikimizdən.

Qadirsən, tükənməz, Tanrı, kərəmin!

27.03. 2021, Samara

ARVADININ DƏLİ DOMRULA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Nə söylərsən!

Göz açıb gördüyüm, könül verdiyim!
Nədir, qoç igidim, mənə dediyin?

Dadlı damaq verib soruşduğum bəy,
Bir yatağa girib əmişdiyim bəy!

Qarşı yatan qara dağları demə —

Səndən sonra dağlar nəyimə gərək?

Getsəm, qəbir olsun mənə o yaylaq!

Soyuq sularını mən əgər içsəm,

Qan kimi burnumdan gəlib tökülsün.

Qızılın, gümüşün gəlsə eynimə,

Xərclənə o pullar kəfən-dəfnimə.

Şahbaz bir atını minsəm əgər mən,

Nəşimi salalar onun belindən.

Səndən sonra sevsəm bir igid əgər,

Ala ilan çalıb məni öldürə.

Bil ki, yaramazdır  atan və anan,
Canı şirin bilib sənə qıymayan.

And olsun Tanrının uca adına,
Özü şahid olsun Tanrı andıma,

Mənim canım sənin canına qurban!

26. 03. 2021, Samara

DƏLİ DOMRULUN ARVADINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Bilirsənmi nələr gəlib başıma?

Alqanad Əzrayıl gəldi uçaraq,

Qonub mənim ağca sinəm üstünə,
Alırdı canımı, xırıldadaraq.

Vermədi, atamdan can istəyəndə.

Anama yalvardım, anam vermədi,
“Oğul, can şirindir, qıymaram” dedi.

İndi uca-uca qara dağlarım,
Yayın istisində yaylağın olsun,
İndi ayna üzlü soyuq sularım,

Sənindir, sərini sinənə dolsun.

Bir ilxı şahbaz at qoyuram sənə,

Hansını istəsən, indi minərsən.

Altın ban evimdə kölgələnəsən,
Bir qatar dəvəmi indi yüklə sən.
Yaylaqda bəslənən ağca qoyunum,
Bişib mətbəxində səni doyursun.

Könlün kimi sevsə, ərə get ona,
Qoy yetim qalmasın iki oğlanım.

26. 03. 2021, Samara

ANASININ DƏLİ DOMRULA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul)

Oğul, ay oğul!
Doqquz ay qarnımda səni daşıdım,
Bələdim, yatmadım beşik başında.

Dünyaya gətirdim onuncu ayda,
Verib ağ südümü səni doyurdum.

Ağqüllə qalada kaş tutulaydın,
Murdar kafirlərə dustaq olaydın!

Səni qurtarardım qızıl pul verib,
Ancaq indi, oğul, yamandır yerin,

Ora mənlik deyil, can da şirindir,
Yox, qıya bilmərəm sənə canı, bil!

26.03. 2021, Samara

DƏLİ DOMRULUN ANASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Bilirsənmi nələr oldu, ay ana?

Alqanad Əzrayıl gəldi uçaraq,
Basıb qondu mənim ağca sinəmə,
Canımı alırdı xırıldadaraq.

Can istədim, atam vermədi mənə.

Can ana, canını verərsənmi sən?

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan?

Ağ üzə dırnaqla qan salacaqsan?

Qara saçı yolub dağıdacaqsan?

26.03. 2021, Samara

ATASININ DƏLİ DOMRULA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul)

Canımın parası oğul, ay oğul!

Doqquz buğa kəsdim sən doğulanda,
Qızıl ban evimin dirəyi oğul!

Bir bölük qızımın çiçəyi oğul!

Qarşıdakı qara dağım gərəksə,
Gəlsin, Əzrayılın yaylağı olsun!

Soyuq bulaqlarım əgər gərəksə,
Hər biri Əzrayıl bulağı olsun!

İlxı şahbaz atım ona gərəksə,

Gəlib minər könlü haçan istəsə.

Qatar-qatar qızıl dəvələrimi,
Yükünü vurmağa ona verərəm.

Gərəksə yaylaqda ağ qoyunlarım,

Bişsin mətbəxində, doyursun qarın.

Qızıl-gümüş pulum gərəksə əgər,
Nə qədər istəsə, xərcləyə bilər.

Oğul, dünya şirin, can əzizdir həm,

Mən sənə canımı qıya bilmərəm!

Səni məndən artıq sevən anan var,

Anandan can istə, anana yalvar!

 

25. 03. 2021, Samara

DƏLİ DOMRULUN ATASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ağ saqqallı əziz, möhtərəm ata!

Bilirsən başıma gələn nə işdi? —
Başım havalıydı, küfr danışdım,
Xoşuna gəlmədi ulu Tanrının.

Buyurdu alqanad Əzrayılına,

O da yerə endi göyün üzündən,
Basıb qondu ağca sinəm üstünə,

Boğaraq canımı almaq istədi.

Səndən can diləsəm, ata, verərsən? —

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan!

25.03. 2021, Samara

DƏLİ DOMRULUN ƏZRAYILA DEDİYİ (2)

  (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Aman ver, Əzrayıl!

Güman yox, imandır Tanrı birliyi!

Mən nə biləydim ki, beləsən, qoçaq,
Sən can alırmışsan, oğurlayaraq.

Bizim yaşılyamac dağlarımız var,
Dağlar ətəyində bağlarımız var,
Bağlar qarasalxım üzüm bitirir,

Üzümün şirəsi şərab yetirir.

Başı havalanır kim onu içsə,

Mən də içkiliydim, bu dəfə keç sən.

Hələ doyurmayıb bəylik, igidlik,
Öldürmə, Əzrayıl, mənə mədət qıl!

24. 03. 2023, Samara

ƏZRAYILIN DƏLİ DOMRULA DEDİYİ (1)

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ey, dəli qırışmal!

Xoşuna gəlmirmi cöngə gözlərim? —

Çoxlu qızlar olub gözləri göyçək,

Gəlinlər də olub gözləri göyçək,
Onların canını mən almışam, bil!

Xoşuna gəlmirmi saqqalım ağdır? –

Çox qarasaqqallı igidlər olub,

Onların canını alan mənəm, bil!

Mənim saqqalımı ağardan budur!

 

23.03.21, Samara

DƏLİ DOMRULUN ƏZRAYILA DEDİYİ — 1

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Dəmrul boyu)

Vay-vay, nə heybətli qocasan, kişi?

Niyə qapıçılar səni görmədi?

Duyuq düşmədilər niyə çavuşlar?

Birdən görməz oldu görər gözlərim,
Birdən tutmaz oldu tutar əllərim.

Titrədi bədənim cuşa gələrək,

Düşdü altın qədəh əlimdən yerə,
Ağzımın içini sanki buz almış,
Saqqalcığı ağca, tanınmaz kişi.

De, kimsən, nəçisən cöngəgöz qoca,
Söylə, görkəmində bu heybət nədir!
Qadam-balam bu gün toxunar sənə!

 

23.03. 21, Samara