POL  VERLEN. GREEN

verlain-19

Green 

 

Bax, yarpaqlar, budaqlar, çiçəklər və meyvələr,

Bu da ki, eşqinizlə döyünən ürəyimdir.

Gəlin qırmayın onu iki zərif ağ əllə,

Necə həqir olsa da, hədiyyəmə baxın bir.

 

Şehə başdan ayağa bürünmüşəm gəlincə,

Alnımda dönür buza indi səhər yelindən.

Düşüb ayağınıza, izn verin, dincəlim,

Anıb şirin anları qüssəmi dağıdım mən.

 
İndiyəncən sizin son alovlu busələrlə

Xumar başımı qoyum gül kimi sinənizə.

Məni qayğılandıran fırtına yatsın belə,
Yatım bir azca, çünki siz də dincəlirsiniz.

 

Fransızcadan tərcümə

Qeyd: şeirn adı orijinalda ingiliscədir. Green – yaşıl; gənc; təzə; çiçəklənən

10-11. 01. 2019

Samara

Реклама

POL VERLEN. GÖYÇƏKMİ, ƏSMƏRMİSƏN?

verlain-19

Es-tu brune ou blonde ?

 

Göyçəkmi, əsmərmisən?

Gözlərin nə rəng? Qara?

Mavi ya?

İşıqlı dərinliyə onlarda vurğunam mən.
Dalğalanan, dağılan saçlarına heyranam.

 

Acısan ya şirinsən?

Bəs ürəyin? Mum kimi?

Ya kinli?

Fərqi nə, təbiətə minnətdaram yenə mən,

Ürəyin həm qalibim,  ürəyin həm hakimim.

 

Sadiqsən əhd pozan ya?
Yox önəmi elə bir.

Elədir?

Mətləbimə çatmağa həmişə inadlıyam,

Gözəlliyin ən ümdə istəyimin rəhnidir.

 

Fransızcadan tərcümə

09. 01. 2019

Samara

POL VERLEN.  ALLEQORİYA

verlain-19

        Allégorie

Rəngsiz, can usandıran, ağır və müstəbid yay

İşgəncəyə tamaşa edən eycahan kral.

Səma sənin şərikin, ağ-qızıl alov yayar,
Və əsnər. Əməkçisə işi buraxıb yatar.

 

 

Torağay səhər çağı üzgün, nəğməsi dinmir,
Nə bulud var səmada, nə yel əsir; bir an da
Pozulmayır duruşu bu mavi ənginliyin,
Həndəvər hərəkətsiz, qulaq batır sükutdan.

 

 

Cırcırama qurbanı ağır bir xumarlığın,

İndi daha onların xırdadaş yatağına,
Axıtmır sularını yarı qurumuş bulaq.

 

 

Qığılçımlar havada titrəşir dayanmadan,

İşıq axınında da qabarma, çəlilmə var,
Sarı, qara arılar uçur o yan-bu yanda.

 Fransızcadan tərcümə

08.01. 2019

Samara

POL VERLN. HƏMİŞƏKİNDƏN DƏ KASIBAM İNDİ

verlain-19

Je suis plus pauvre que jamais

Həmişəkindən də kasıbam indi,
Və kasıb yox məmim tək,

Ancaq boynun mənim, ağ əllərin də.
Və səndəki sevişmək
Məharəti yoxdur özgə qadında,
Qayğısız  və açıqsan,
Həm gecə, həm gündüz danışığın da,
Lütfün də ürək açan.

 

Gözəl gözlərindir mənim sərvətim,
Fil dişindən yaranma,

Sinəndir, görəndə dayanmaq çətin,

İstəyin qabağına.

Doyan və dincələn ehtiraslarım,

Canlanar yenə orda.

Təzə nəvazişlər yenə araram,

Canımda artar od da.

 

 

Gözəl gözlərindir mənim sərvətim.
Fil dişindən yaranma,

Sinəndir, görəndə dayanmaq çətin,

İstəyin qabağına.

Doyan və dincələn ehtiraslarım,

Canlanar yenə orda.

Təzə nəvazişlər yenə araram,

Canımda artar od da.

 

 

Şübhəsiz ki, mənə yox məhəbbətin,

Səni sevdiyim qədər.

Saysızdır, bilirəm, həm xəyanətin,
Nə də ölçüyə gələr.

Mənsə qəm yemirəm, varlığındadır,

Çünki bütün həyatım.
Qanımı coşduran duyğularım da,
Sənin hökmünə tabe.

 

Fransızcadan tərcümə

06-07. 01. 2019

Samara

POL VERLEN.  SƏN BÜTÜN QADINLARDA YAŞAYIRSAN

verlain-19

Tu vis en toutes les femmes

 

Bütün qadınlarda yaşadığından,
Bütün qadınlar da səndə cəmləşib,

Mənim ürəyimdə alışar hər eşq,

Və mənəm min alov diliylə yanan.

 

 

Gülüşün ya acı, mehriban ya da,

Gözlərin ya Stiks, ya Linyon ola,
Döşlərin  ya xırda, ya da ki, dolu —
Qəlbim onlarındır yenə dünyada.

 

 

Sənin saçlarına üzüm sürtülər

Saya ya qıvrılan, uzun ya qısa

Hər rəngdə, sinən də hələ açıqsa,

Sənin hər telində nəşə nə qədər!

 

 

İçərəm, doymaram dodaqlarından,

İncə də, ətli də olsalar onlar

Bu içkinin necə xumarlığı var,

Tanrı nəsə qatıb, həm də ki, şeytan!

 

 

Bütün qadınların təcəssümüsən,

Və mənəm beləcə səni çoxaldan,
Hər qadında sevən, sənsə yopladın,
Bütün məhəbbəti: o da ki, mənəm!

Fransızcadan tərcümə

04. 01. 2019

Samara

 

POL VERLEN. RƏFİQƏLƏR: 2. YAY

verlain-19

Les Amies. 2. Été

 

Artır nəvazişlər, ehtiras artır,

Alov çoxaldıqca sevgilisində
Körpə az qalır ki, özündən gedə,

“Əzizim, taqətim yoz mənim artıq!”

 

 

“Ölürəm: odlanır sinən elə bil,

Sıxır məni, həm də xumarlandırır,

Dolur nəfəsimə, məni yandırır,
Güclü bədənindən yayılan ətir.

 

 

Yayını yaşayan gözəllərə xas,
Tutqun bir məlahət var bədənində,

Həm kölgə xisləti, həm də kəhraba.

 

 

Qasırğalar coşar sənin səsində,
Və qızıl saçların sanki qan saçar,

Qəfildən gecənin qoynuna qaçar.

 

Fransızcadan tərcümə

02.12. 2019

Samara

  POL VERLEN. RƏFİQƏLƏR: 1. BAHAR

verlain-19

Les Amies 1. Printemps

Bədəni məsumluq həyəcanıyla,
Yanan qızıl saçlı zərif gənc qadın

Dedi şirin səslə, dedi astadan

Bəyaz telli gözəl qıza bunları:

 

 

Çiçək cilvələnir, ləçək şirəli,

Sənin uşaqlığın necə möhtəşəm:

Lütf et, barmaqlarım oxşasın bu dəm

Qızıl gül qönçəsi alışan yeri.

 

İzn ver bu təzə  otların üstdən,

İçim sərin bu şeh damlalarını,

Dolsin incə gülün ətri burnuma.

 

Məmnunluq, əzizim, görünə birdən,
Üzündə, alnını işıqlandıra,
Üfüq şölələnər necə ki danda.

Fransızcadan tərcümə

01.01. 2019

Samara

   POL VERLEN. MƏKTUB

verlain-19

Lettre

 

Təcili qayğılarla gözünüzdən uzağam,

Qoy mənə şahid olsun bütün tanrılar, madam.

 

Adətim üzrə yenə darıxıram, ölürəm,
Beləcə keçir günüm, ürəyimdə acı qəm.

 

Qayğım ola nə qədər, məni izlər kölgəniz,

Gecə yuxularımda, fikirlərimdə gündüz.

 

Hər gecə, əziz Madam və gündüz, gözəl Madam!

Qalan ruhdur, bədənim məni tərk edib tamam,

 

Nəticədə mən özüm çevrilirəm kabusa,

Həyəcanlar bürüyüb, baxın, batıram yasa.

 

Ah, qədirsiz ağuşlar, qədərsiz ehtiraslar

Kölgəmsə kölgənizə qovuşmağa can atar.

 

Hələliksə, əzizim, sənn nökərinəm mən

Söylə, tutuquşundan, itindən, pişiyindən,

Razısanmı tamam sən? Yenə də kompaniyan,
Xoşmu həmişəkitək? Silvani ilə aran,

 

Yaxşımı? Olmasaydı sənin ala ala gözlərin,

Qara gözlərini mən onun sevərdim yəqin…

 

Mənə qaş-göz elərdi haçansa…lap onun mən…

Ah, Madam, divanə bir fikir girib beynimə,

 

Yer üzünü fəth edəm, atam xəzinələri,
Ayağınız altına – eşqinizin dəyəri.

 

Möhtəşəm ürəklərin qatı qaranlıqlara,
Nur saçan ən şərəfli alovuna bərabər.

 

İnan, Kleopatranı sizi mən sevən qədər,
Nə Mark-Antuan sevib, Sezarın özü nə də.

 

Şübhə etməyin, Madam, bircə gülüşünüzdən
Ötrü Yuli Sezar tək hazıram vuruşam mən.

 

Və Antuantək qaçam bir öpüşün vədinə,
Xydahafuz, bu qədər. Uzun alındı yenə.

 

Oxumağa sən bunu vaxt itirsən nə qədər,
Yzanda sərf etdiyim zəhmətə çətin dəyər.

 

Fransızcadan tərcümə

QEYD: Şeirin orijinalında bir necə dəfə müraciət forması dəyişir, həm “”siz”, həm “sən” işlədilir.

27-29.12. 2018
Samara

POL VERLEN. AND

verlain-19

            Vœu

Ah! İlk ürəkaçmalar! Sevginin ilki şirin!

Gözlərin dəniz göyü, qızıl saçlar, gül bədən,
Sevimli, gənc bədənin qoxusu baş hərlədən.

Qorxulu qəfilliyi odlu nəvazişlərin!

 

İndi uzaqda qalmış qayğısız və şən anlar,

Ürək açıqlığı da! Əfsus, tamam yenildi

Sevincləri Baharın soyuq, qara qışına
Amansız qüssənin ki, hələ də qəlbimdədir!

 

 

Necə təkəm indi mən, yas içində və tənha,
Yas içində, ümidsiz, soyuğam qocadan da,

Böyük baсıya həsrət zavallı yetiməm mən.

 

 

Ah, qadın! Məhəbbəti isti və can qızdıran
Hər şeyə öyrəşikli, zərif, düşüncəli həm,
Bir uşaq kimi hərdən öpər də alnınızdan.

Fransızcadan tərcümə

24-25. 12. 2018

Samara

POL VERLEN. KABARELƏRİN HAY-KÜYÜ

verlain-19

Le bruit des cabarets

Kabarelərdə hay-küy, zibillidir səkilər,

Torana çinarların yarpaqları tökülür.

Omnibus cırıldayır sıçradaraq palçığı,
Təkərlərdən kuzovun var elə bil acığı.

Tənbəlcə göz gəzdirib o yan-bu yanlarına,
Tüstülədən fəhlələr kluba yollanırlar.

Polis agentlərinin közərir çubuqları,
Sürüşkəndir yol-səki, divar çatlaq, dam axır.

Asfalt dağılıb gedib, çirkab arxı doldurub,
Məni cənnətə doğru aparan yol bax, budur!

Fransızcadan tərcümə

19-20. 12. 2018

Samara