Архив тегов | Şeksprin sonetləri

UİLYAM ŞEKSPRİN SONETLƏRİNDƏN İBARƏT KİTAB

Bakıda «Parlaq» imzalar nəşriyyartında Uilyam Şekspirin sonetlərindən ibarət kitab çap olunmuşdur. Məcmuəyə sonetlərin ingilis dilində orijinalı və Azərbaycan dilinə tərcüməsi salınmışdır. Ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Həbib Zərbəliyevdir.

Kitabı bakılı kompütür mühəndisi Yusif Süleymanlı şəxsi vəsaiti hesabına çap etdirmişdir.

kit1

kit2.jpg

UİLYAM ŞEKSPİR. 154-CÜ SONETİN İKİ TƏRCÜMƏSİ

Sonnet_154_1609.jpg

 

154-CÜ SONET (heca ilə)

                The little love-god lying once asleep…

 

Xırda eşq tanrısı yatdı bir dəfə,

Qəlb yaxan məşəl də yanında yanır.

Bəkarət əhdli çoxlu pərisə,

Hoppanıb keçirdi. Birdən onların,
Ən gözəl olanı götürdü saysız
Ürəklərə alov salan məşəli.

Belə tırksilah etdi qayğısız,
Eşq tanrısını bakirə əli.

 

Batırdı kösövü soyuq bulağa,
Bulaq eşq odundan əbədi qızdı,

Suları verirdi o gündən şəfa,
Xəstələrə; mən də eşq əzabından,

 

                  Getdim; demə ancaq suyu məhəbbət,

                 Qızdırır, su eşqi soyutmur fəqət.

 İngiliscədən tərcümə

13.05. 2018

Samara

 

    154-CÜ SONET (əruzla)

                      The little love-god lying once asleep

                     Laid by his side his heart-inflaming brand…          

                             

Kiçik Eşq Tanrısı qəlb odladığı məşəli də,

Qoyub yanında uzandı və şirin mürgülədi.

Onu yatmış görərək astaca yaxınlaşdı,

Bir bölük huri ki, bakir subaydı hər biri də.

Subaylıq əhdinə ən sadiq olan aldı ələ,

Neçə milyon ürəyə od salıb yaxan kösövü.

İndi dünyada odlu ehtirasa hökm eləyən,

Ali sərkərdə silahsızlanıb, xəbərsiz özü.

Bulaq axırdı yaxında, yanan bu məşəli qız,

Suya atdı, həmin an yandı eşq oduyla sular.

Oldu dərman kimi, kim gəldisə, sağaldı təmiz.

Mən də getdim sağala candakı bu zalım azar.

 

          Anladım orda: yanır ehtiras odundan su,

           Yox suyun qüdrəti eşq atəşini söndürsün.

 

İngiliscədən tərcümə

28.09.16

UİLYAM ŞEKSPİR. 153-CÜ SONET               

Sonnet_153_1609.jpg

Cupid laid by his brand and fell asleep…

 Yanında məşəli yatdı Kupidon,
Gördü Dayananın kənizi bunu,

Məhəbbət odunu götürüb o dəm,
Basdı yaxındakı çeşməyə onu.

 

Çeşməyə ilahi bu eşq odundan,
Əbədi istilik gəldi, indi də,
Gedib kim çimərsə onun suyunda,
Nə azarı ola, çəkilib gedər.

 

Ancaq sevgilimin gözündən oğlan,
Məşəl alışdırtıb tutdu sinəmə.

Mən də azar tapıb həmin bulağa,
Tələsik yollandım, bataraq qəmə.

               Əlacsa tapmadım;  sevgi məşəli,

              Yandıran göz məni sağalda bilər.

 

İngiliscədən tərcümə

12-13.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 152-Cİ SONET

 

Sonnet_152_1609.jpg

             In loving thee thou know’st I am forsworn

Bilirsən sevgimdə andpozan idim,

And içib sən pozdun ikiqat andı.

Əvvəl tapdaladın nikah əhdini

Sonra təzə eşqin nifrətə döndü.

 

İki and pozmusan, iyirmisini,
Mən özüm, daha çox mənim yalanım.

And içib aldatdım həmişə səni,
İtib mənim sənə təmiz inamım.

 

Çünki and içirdim xoşxasiyətsən.

Sevgin, sədaqətin, vəfan doğrudur.

Özümü korluğa qoyur, ya görsəm,
And içib əksini mən uydururdum.

 

                 Çünki and içirdim gözəlsən, bu da,
                 Ən çirkin yalandı səni aldadan.

İngiliscədən tərcümə

11-12.05. 2018

Samara

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 151-Cİ SONET

sonnet-151.jpg

Love is too young to know what conscience is

Bilmir vicdan nədir eşq, elə gəncdir,

Eşq onu yaradıb bəlkə də hərçənd.

Yalançım, məni bu qınamaq nədir? —
Günahlarım varsa, səbəbi sənsən.

 

Xəyanət edirsən mənə, odlanan,
Bədənə satıram qəlbimi də mən.

Ruhum bədənimə deyir ki, qazan,
Məhəbbətdə zəfər — bədən himə bənd.

 

Adınla qalxaraq sənə yönəlir
Zəfər töhfəsi tək, dolub fərəhlə,
Sən istəyən işi görməyə gəlir,
Bitirib yanına yıxılar elə.

 

                Eşqiylə qaldıran, endirən kəsə,
                Vicdanı qınama, “məhəbbət” desəm.

İngiliscədən tərcümə

11.05. 2018

Samara

QEYD: Seksual mızmunu ilə bütün başqa sonetlərdən seçilir və bu soneti “abırsız” sayanlar da var.

   UİLYAM ŞEKSPİR. 150-Cİ SONET

sonnet-150.jpg

                    O from what pow’r hast thou this pow’rful might…

  

Ah, hansı mənbədən gəlir qüdrətin,

Qəlbimə hakimsən eyiblərinlə.

Sənsən ağı mənə qara gördürən,

Hökmünlə günəşi inkar elərəm.

 

Necə döndərirsən yaxşıya pisi?

Hardan şərində də əməllərinin,
Bu incə məharət, belə qüvvə ki,
Mənə xeyirdən də gözəl görünür?

 

Necə sevdirirsən məni özünə?

Nifrət axı gərək oyadasan sən!

Hamı çiyrinəni sevirəmsə də,
Çiyrinmə hamıyla vəziyətimdən.
           Mənə sevimlisə dəyərsizliyin,
           Məni sevməyinə dəyər, əzizim.

İngiliscədən tərcümə

10.05.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 149-CU SONET

 

sonnet 149

     Canst thou, O cruel, say I love thee not

Demə ki, sevmirəm səni, a zalım,
Özümə qarşıykən səninlə birgə.

Tiran, həmişə mən qayğına qalıb,

Özümə işgəncə vermirəm məgər?

 

Sənin düşməninə dost deyənəmmi?

Acığın gələnə mehribanammı?
Qaşqabaq eləsən, çəkib naləni,

Özümdən intiqam mən almırammı?

 

Ləyaqətim yox ki, hörmət edilən,
Aşağılıq sayam sənə xidməti.

Məndə yaxşı nə var sənin himinlə,
Sənin eybinə də baş əymədimi?

 

                       Nifrət elə, canım, gözlüləri sən,
                      Sevirsən, bilirəm, koram mən isə.

İngiliscədən tərcümə

09-10.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR.  148-Cİ SONET     

sonnet-148.jpg

             O me! what eyes hath love put in my head…

Aman, gözlərimə neyləyib eşqim,

Gördüyü uyuşmur heç görünənlə.

Əgər uyuşursa, bəs niyə beynim,
Doğru görülmüşü səhv yozur belə?

 

Gözlərim gördyü əgər gözəlsə,
Niyə bütün dünya əksini deyir?

Məsələ bundadır, gözəl deyilsə:

Məhəbbət gözləri adi göz deyil.

 

Doğru necə görər sevginin gözü,
Baxmaqdan üzülüb, yaşla dolubsa?

Qəribə  deyil ki, günəşin özü,
Kor olur, səmanı bulud alıbsa.

 

                    Məkrli eşq! Yaşla gözümü tutur,
                    Görə də bilmirəm səndə bir qüsur.

 

İngiliscədən tərcümə

09.05.2018

Samara

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 147-Cİ SONET

 

Sonnet+147.jpg               My love is as a fever, longing still

Sevgim – qızdırmadır, hələ arzular,

Məni bu bəlaya salan nədirsə.                        

 Azar uzadana onun meyli var,

Xəstə iştahını doyura bilsin.

 

Ağlım həkim idi sevgimə, küsdü,
Dediyinə əməl etmədiyimdən.
Anladım, başım ki, bəlaya düşdü,
Ehtiras ölümdür, həkin deyəndir.

 

Xəstə əlacsızsa, neyləsin həkim,
Qara qızdırmalı indi dəliyəm.

Fikrim də, nitqim də dəlilik kimi,

Həqiqətdən uzaq, əbəs deyilən.

 

                  And içirdim ay tək üzün nur saçar,

                  Sənsə cəhənnəm tək, gecə tək qara.

İngiliscədən tərcümə

09.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 146-CI SONNET

sonnet 146.jpg

    Poor soul, the center of my sinful earth

Günahkar dünyamın mərkəzi ruhum!

Başsız qüvvələrdir səni bürüyən.

İçdə hər əzaba əyərək boyun,
Bayırdan neynirsən sən bu bəzəyi?

 

İcarən qısadır, belə xərc niyə
Çəkirsən dağılıb gedən binaya?
Qurdlar məsrəfini daraşıb yeyər —
Sonu bədəninin belə deyil ya?

 

Ruhum, qoy bu bədən səni yaşatsın,
Artırsın varını zəiflədikcə.

İlahi müddət al, sat fənalığı,
Bayırdan kasıb ol, səngin ol içdən.

 

               Ölümün sonuna belə çıxarsan,
              Ölən olmayacaq, ölüm yox olsa.

 

İngiliscədən tərcümə

08.05. 2018

Samara