UİLYAM ŞEKSPİR.  29-CU SONET                 

shakespear

When in disgrace with fortune and men’s eyes

 

Məndən üz çevirib bəxt də, hamı da,

Öz yaman günümə yalqız ağlaram.

Bezdirir hönkürtüm kar səmanı da,

Həyatım miskindir, taleyim qara.

 

Deyirəm ümiddən zəngin olaydım.

Olaydı kiminsə məndə görkəmi
Kiminsə dostları, kiminsə adı,

Məni sevindirmir heç özümdəki.

 

Səni düşünən tək azalır kədər,

Mənin utandırır öz fikirlərim,

Necə ki, ucalıb nəğmələr deyər,

Torağay dan yeri qızaran kimi.

                                                                Eşqinin fikriylə elə zənginəm,

                                                               Şahlarla yerimi dəyişmərəm mən.

İngiliscədən tərcümə

17.01.2018

Samara

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 28-Cİ SONET (heca ilə)

shakespear

How can I then return in happy plight

 

Necə açılsın ki ürəyim, əgər,

Çoxdan həsrətəmsə istirahətə.

Azalmır gündüzün zülmü gecələr,

Gündüz də bürüyür qəlbi zülmətə.

 

Gecə düşmənsə də gündüzə qatı,

Məni incidirlər verib əl-ələ.

Gündüz ağır zəhmət, gecə sızıltı,

Üzüldüm, yenə sən uzaqsan elə.

 

Gündüzə deyirəm, girib qılığa,

Göyü bulud alsa, səsnsən ağardan.

Gecəyə deyirəm dönüb çırağa,

Sənsən zülmətləri işıqlandıran.

                               

                       Gündüzsə dərdimi ancaq artırır,

                      Hər gecə uzanır iztirablarım.

İngiliscədən tərcümə

16.01.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR.  27-Cİ SONET        

shakespear

 Weary with toil, I haste me to my bed,..

İş yorur, yatağa tələsirəm mən,

Üzülmüş bədənim ovunmaq istər.

Başımda səyahət başlanır o dəm,

Bədən dayanıbdır, ağılsa işlər.

 

Uçar fikirlərim çox uzaqlara,

Səni ziyarətə yollanar onlar.

Bütün gecə açıq göz qapaqları,

Zülmətə baxıram, elə bil koram.

 

Olsam da qaranlıq içində ancaq,

Canlanır surətin təxəyyülümdə.

Necə ki, zülmətdə bir inci yancaq,

Canlanır, dəyişir qara gecə də.

 

                 Çoxdan nə gündüzüm, nə də gecəm var,

                 Gündüz iş, gecəsə xəyalın yorar.

 

İngiliscədən tərcümə

15.01.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 26-CI SONET

shakespear

Lord of my love, to whom in vassalage

 

Eşqimin sultanı, ləyaqətindən,

Müti vassalına dönmüşəm indi.

Məktubu yazıram sədaqətimdən,
Ağlımı göstərmək deyil məqsədim.

 

Sənə sədaqətim elə böyük ki,

Ağlım söz də tapmır açıqlamağa.

Sənin qəlbindəki nəcib bir fikir,
Örtər qüdrətiylə bəlkə çılpağı.

 

İndi iltifatla məni yönəldən,

Bəxtimin ulduzu bəlkə də elə,

Bəzər ki, bu miskn eşqimi birdən,

Lütfünə layiqli görünə bilə.

 

                Onda söz açaram məhəbbətimdən,

                 İndisə kölgəndə gərək duram mən.
               

İngiliscədən tərcümə

14.01.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 25-Cİ SONET

shakespear

                                                  Let those who are in favor with their stars

 Xoşbəxt ulduz altda doğulubsa kim,
Öyünsün adıyla, şan-şərəfiylə.

Bundan mərhum edib mənisə bəxtim,

Məhəbbətimdədir sevincim elə.

 

Kimə qismət olur şah himayəsi,

Açılır günəşə gülünbahar tək.

Bircə əyiri baxış solmağa bəsi,

Ləçəklər qürrəni dəfn eləyəcək.

 

Qanıyla min zəfər qazanmış əsgər,
Əgər uduzarsa bircə döyüşü.

Şərəf kitabından adı silinər,

Hamı da unudar gördüyü işi.

 

            Sevir, sevilirəm, bəxtəvərəm mən,         

            Heç kəs ala bilməz bunu ılimdən.

 

İngiliscədən tərcümə

12.01.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 24-CÜ SONET

 

shakespear

 

  Mine eye hath played the painter and hath steeled…

Gözlərim elə bil rəssam əliylə,

Çəkdi ürəyimə gözəlliyini.

Şəklə çərçivəyəm mən özüm elə,

Perspektiv sənətdə zirvə bilinir.

 

Yalnız sənətkarın ustalığıyla,

Gerçək surətini görə bilərsən.

Sinəmdə bu şəkil asılıb qalar,

Ora pəncərədir gözlərin sənin.

 

Gözlərimiz eyni həvəsdən yanar —

Mənimkilər sənin şəklini çəkər,

Sənin gözlərindən günəş boylanar,

Baxar sinəmdəki gözəl bu şəklə.

 

           Rəssamlıq qüdrəti varsa da, ancaq,           

           Ürəyin sirrini gözlər anlamaz.

 

İngiliscədən tərcümə

11.01.2018

Samara

    UİLYAM ŞEKSPİR. 23-CÜ SONET

shakespear

                              As an unperfect actor on the stage

Naşı aktyor ki səhnədə necə

Qorxudan rolunu unudub durar.

Ya da dəlisov var,  elə cinlənər,

Ki, öz ürəyini qəzəb sarsıdar.

 

Elə inamsızam özümə mən də

Sevginin düsturu çıxır yadımdan.

Deyəsən eşqim də zəifləmədə,

Eşqimin yükünün ağırlığından.

 

Qoy mənim yerimə kitablar onda.

Desinlər ki, nədir sinəmi didən.

Sevgi etirafı, yalvarışında,
Onlar mükəmməldir mənim dilimdən.

 

                Oxunsa yazdığı lal məhəbbətin,

               Gözlə eşidilər eşqin hikməti.

 

 İngiliscədən tərcümə

10.01.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 21-Cİ SONET

shakespear

                                         UİLYAM ŞEKSPİR

        21-Cİ SONET

                              So is it not with me as with that muse

Xeyir, mən deyiləm ilhama gəlib,

Süni gözəllikdən şeirlər yazan.

Səmanı da naxış bilir eləsi,

Sayır-sadalayır gözəl nə varsa.

 

Əl atır görkəmli müqayisələrə:

Yer, dəniz incisi, günəş və ay da.

İlk aprel çiçəy və nadir hər nə,

Gizlənər göylərin yeddi qatında.

 

Sevgim həqiqətdir, yazılarım da.

Anadan doğulan hər bir uşaq tək,

Sevdiyim də gözəl, parlamır amma,

Səmanı bəzəyən qızııl çıraq tək.

   

          Belə təşbehlərə, yox, əl atmaram,
          Niyə tərifləyim, mən ki satmıram.

 

İngiliscədən tərcümə

08.01.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 20-Cİ SONET

shakespear

A woman’s face, with nature’s own hand painted…  

 

Dostum, öz əliylə Təbiət necə,

Üzündə yaratmış qadın surəti.

Qadın ürəyi tək ürəyin incə,
Amma xəyanətsə deyil adəti.

 

İşvəsiz gözlərin nur ələndirir,

Xeyirdualanır sən nəyə baxsan.

Görkəmli kişinin dünya əlində,

Kişilər — heyrətdə, qadınlar – heyran.

 

Qadın yaradırmış Təbiət səni

Öz yaratdığının mehr salaraq,

Mənə gərəksiz bir əlavəsiylə,

Səni dəyişdirib, düşmüşük uzaq.

 

                     Qadınlara ləzzət yaranmısan sən,

                     Mənə sevgi bəsdir, onlara – bədən.

İngiliscədən tərcümə

04.01.2017

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 18-Cİ SONET

 

             shakespear                

                Shall I compare thee to a summer’s day?..

 Səni yay gününə bənzədimmi mən?

Sən daha mülayim, daha gözəlsən.

Sarsılar qönçələr mayda küləkdən

Ömrü qısa olur həm də bu fəslin.

 

Bəzən od yağdırır gözündən səma,

Tutulur qızılı çöhrəsi bəzən.

Bu gün gözəl olan qorxudur sabah,

Təbiət hökmüylə ya təsadüfən.

 

Əbədi, solmazdır sənin yayınsa,

İtib gedən deyil gözəlliklərin.

Ölməz misralarda əgər yaşasan,

Sənə yaxın düşməz ölüm kölgəsi.

 

         Nə qədər həyat var, görəsi göz var,

         Mənin şeirlərim səni yaşadar.

 

İngiliscədən tərcümə

31.12.2017 – 01.01.2018

Samara