FINDIQBAŞ KİŞİ

ARİF_ƏLİ.jpg

ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬОГЛЫ — НАРОДНЫЙ АРТИСТ ТУРКМЕНИИ

ТУРКМЕН 1.jpg

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi

29.04.2017

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Azerbaýjan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasyndaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Polat Bülbül ogluna
«Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ady dakmak hakynda

Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň halklarynyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda bitiren aýratyn hyzmatlary üçin, şeýle hem joşgunly zehinini we aýdym-saz sungatyny ösdürmekde gazanan ajaýyp üstünliklerini göz öňünde tutup, Azerbaýjan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Polat Bülbül ogluna «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ady dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2017-nji ýylyň 27-nji apreli.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПРИНЯЛ ХАДИДЖУ ИСМАИЛОВУ В СВОЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ

ХАД МОГ

XƏDİCƏ İSMAYILOVA İLHAM ƏLİYEVİN ŞƏXSİ TƏYYARƏSİNDƏ YEREVANDAN BAKIYA GƏTİRİLİB