UİLYAM ŞEKSPİR. 110-CU SONET

 

Sonnet_110_1609.jpg    

                          Alas ’tis true, I have gone here and there…

Əbəs vurnuxmaqdan,  doğrudur, əfsus,

Təlxəyə dönmüşəm el nəzərində.

Çaşıb əziz nə var satmışam ucuz,
Eşqi tapdamışam, sevib təzədən.

 

Əsil doğru budur doğruya baxdım,

Şübhəylə, göylərə and içirəm ki,

Yayındım, qayıtdı  cavanlığım da,

Sınaq təzələdi sənə eşqimi.

 

Hər şey sona yetmiş, sevgidən özgə;

Bir də iştahımın düşüb dalına,

Qoymaram köhnə dost iztirab çəkə,
Eşqimə tanrıdır, ona bağlıyam.

  

               İndi ağuşuna al məni, ordan,
               Bir gözəl yer varsa, behiştdir, inan.

 

İngiliscədən tərcümə

06.04.2018

Samara

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 109-CU SONET

 

Sonnet_109_1609.jpg

                                     O never say that I was false of heart…

Mənim ürəyimdə demə yalan var,
Uzaqda olsam da, odu həmindir.

Özümdən ayrılmaq mənə asandır,
Qəlbiminsə yeri sənin sinəndə.

 

Ora eşqimə yurd; səfərə çıxam,

Dönərəm geriyə müsafir kimi,

Vaxtında, dəyişməz məni ötən vaxt,

Su tapıb yuyaram mən öz ləkəmi.

 

Canıımda, əlbəttə, mənim də qaynar,

Bütün zəifliklər, inanma yenə,

Elə ləkələyə qanımı onlar,

Dəyişəm səndəki varı heç nəyə.

 

                 Heç nədir mənə bu geniş kainat,
                 Sənsiz onda, gülüm, sönükdür həyat.

İngiliscədən tərcümə
05.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 108-Cİ SONET

sonnet 108.jpg

                                  What’s in the brain that ink may character

 

Beynimdə yazmağa nə var dəyərli,

Qəlbimlə deməmiş olam mən sənə?

Axı mən təzə nə deyə bilərəm,

Dəyə sənin ali ləyaqətinə?

 

Heç nə, gözəl oğlan; amma dua tək,

“Sən mənm”, “mən sənin” deyəm gərək mən,

Köhnə olduğunu düşünməyərək,

İlk dəfə adını sanki çəkirəm.

 

Solmaz təravəti əbədi eşqin,

O bilməz zamanın qubarı nədir.

Yeri yox heç yaşda onda qırışın,

Onun zaman özü xidmətindədir.

 

 

                          Harda doğulubsa, yaşayar orda,

                          Eşqim, zaman onu ölü saysa da.

İngiliscədən tərcümə

04.04 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 107-Cİ SONET

sonnet107

Not mine own fears, nor the prophetic soul

Nə öz qorxularım, dünyanın nə də,
Gələcək şeylərdən xəbərçi ruhu,

Deyər ki, hardadır eşqimin həddi,

Axı o nə tale, nə də ki, yuxu.
Tutuldu öləri ay, açıldı da,

İndi xəcalətdən kahin utanır.

Qeyri-müəyyənlik doğru tacında,

Hər yerdə əbədi barış zeytunu.

 

Bu məlhəm zamanın damlalarıyla,

Sevgim tər, hökmümdə ölüm də indi.

Şeirimlə mən onu adlamalıyam,

Cahil tayfalardır onun yendiyi.

 

          Tiran məqbərəsi çürüyüb gedər,

         Şerimdə əbədi qalar abidən.        

 

İngiliscədən tərcümə

               03.04.2018

Samara

QƏRİB

qərib

Köçəri xırda quş ovucda əsir,
Nə sığala baxır, yeməyə nə də.

Bütöv bir dünyanın təəssürləri,
Muncuq gözlərində yaşayır indi.

 

 

Üzüm saplağı tək zərif ayağı,
Metal həlqəlidir, həlqə yazılı.

Biləcək yazını hər kəs oxuya,
Hardan uçub gəlib çatıb mənzilə.

 

Sirdir indiyəcən, necə uçurlar,

Qitədən-qitəyə, azmadan yolu.

Vətəndən vətənə hər il köçürlər,

Nə qədər uçalar, qanad yorulmur.

 

Qərib də köçəri, quş deyil ancaq,

Fəsil dəyişəndə düşməz həvəsə.

Nə yollar bağlıdır, nə mənzil uzaq,
Nə də saxlayanı, durub gedərsə.

 

Bəlkə təbiətin sınıb saatı,
Gedişin, gəlişin vaxtını demir.

Quşları haylayan, aparan səda,

Qəribin içində nədənsə dinmir.

 

Buxov, qandal yoxdur ayaqlarında,

Çağıranı olsa, uçar da bəlkə.

Tapılar günlərin bir günü morqda,
Ayaq barmağında nömrəli birka.

 

06.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 106-CI SONET

Sonnet_106_1609.jpg               

                               When in the chronicle of wasted time

 Görəndə tarixi yazılarda mən,

İnsanlar olub ki, sevimli, dilbər.
Şeirlər yaranıb tərənnümündən,

Ölmüş xanımların, bəylərin gözəl.

 

Onda tərifində gözəl nə varsa.

Yəni qaşın, gözün, dodağım, əlin,

Görürəm müəllif çalışıb yaza,

Eyni ilə sənin gözəlliyini.

 

Təriflər onların öngörənliyi,
Sənin surətinin, bizim günlərin,

Gələcəyə ruhi baxış zilləyib,

Vəsf edə biliblər bugünkü səni.
             Səni bu gün görən heyran olacaq,

             Çatmaz tərifinə qüdrəti ancaq.

 

İngiliscədən tərcümə

02.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 105-Cİ SONET

sonnet 105.jpg

            Let not my love be called idolatry

Bütpərəstlik demə  mənim eşqimə.
Mənim sevdiyim də bütə bənzəmir.

Bütün nəğməlrim indi, həmişə,

Bir nəfər haqqında, bir nəfərindir.

 

Sevdiyim səmimi bu gün, sabah həm,

Həmişə kamildir məlahətində.

Sabit olanı da vəsf edər qələm,

Həvəs yox yazmağa ayrı heç nədən.

 

Səmimi, həqiqi, gözəl –yazıram,

Bunları, sözlərdir müxtəlif olan.

Üçün vəhdətinin verdiyi ilham,

Tükənməz, yazdıqca hər çalarından.

 

                  Səmimi,həqiqi, təmiz ayrıza,
Yaşardı, tək səndə birləşib ancaq.               

 

İngiliscədən tərcümə

01.04.2018

Samara

«BİOVULF» VƏ «KİTABİ-DƏDƏ QORQUD»: NADİR OXŞARLIQ ELEMENTİ

QORQUD.jpeg

Qədim ingilis dastanı “Biovulf”la (orijinal mətndə: Bíowulf) “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı arasında fəqqli cəhətləri görək oxşarlıq tapmaqdan daha asandır, Yalnız “Dəpəgöz” boyunda yaxınlıq elementləri müşahidə olunur.

Əvvəlcə demək lazımdır ki, “Biovulf”da qeyri-müəyyən ya da mifik mənşəli personajlar, Qrendel, onun anası, Əjdaha nitqsizdirlər, Qrendelin anası dastanda mühüm yer tutsa da, nəinki nitqsizdir, onun adı da yoxdur, mənşəyi qardaş qatili Qabillə bağlanır.

Yarııminsan Dəpəgöz isə nəinki danışır, onun dilindən deyilən şeirlərin bədii ifadəlilik və emosianal dolğunluq baxımından bərabəri yoxdur:

Qaçubanı Salaxana qayasına girəm, deyərdim.

 Ağır mancılaq daşla atam, deyərdim.

 Enüb daş başıma düşübən öləm , deyərdim.

 Ala gözdən ayırdın, yigit, məni!

Datlu candan  ayırsun Qadir səni!”

 

“Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemişəm.

 Qarışçuları tutdı ola, gözüm, səni?

Eylə kim çəkərəm mən göz bunını,

Heç yigidə verməsün

 Qadir Tarirı göz yükini!

 Gözüm, gözüm, ay gözüm! Yalnuz gözüm!»…

İndi yaxınlıqdan. Biofulla Qrendelin anası su altında vuruşurlar. Biofulun qədim qılıncı Hruntinq arvada batmır, arvad özü Biovulfa qılıncla hücum çəkir, zireh qəhrəmanı qoruyur. Birdən Biovulf mağarada çoxlu qiymətli şeylər arasında nəhəng ölçülü qılınc görür və bu qılıncla da arvadın boynunu vurur.

Basat da Dəpəgözü onun öz qılıncıyla öldürür. Gözünü itirəndən sonra depressiv-suisidal vəziyyətdə olan Dəpəgöz qılıncı Basata özü göstərir.

“Şol mağarayı gördünmi?” Basat aydır: “Gördüm” . Aydır: “Anda iki qılıc var; biri qınlu, biri  qınsuz,  qınsuz kəsər mənim başımı. Var, getür, mənim başum kəs!”

“Basat qaqıb  yerindən durı gəldi. Buğra kibi Dəpəgözi dizi üzərinə  çökürdi. Dəpəgözüfi kəndü qılıcıyla boynını urdı”.

Bu uzaq oxşarlıq, əlbəttə, istisnadır, onun mənşəyini isə qeyri-insani varlıqlara yalnız qeyri-adi vasitə və silahlarla ya qüvvə ilə batmağın mümükünlüyü ilə bağlı təsəvvürlərdə axtarmaq olar.

05.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 104-CÜ SONET. İKİ TƏRCÜMƏ

sonnet 104        

       104-CÜ SONET

                  To me, fair friend, you never can be old

Dostum, qocalmazsan mənim üçün sən,

İlk dəfə baxanda gözünə gözüm,

Gördüyüm gözəlsən. Üç qış o gündən,

Gəlib cəlalını üç yayın pozub,

 

Üç gözəl bahar üç payıza döndü,

Gördüm fəsillərin dəyişməyini.

Üç aprel çiçəyi yandı iyunda,

Bahar təravəti səndəsə həmin.

 

Saat əqrəbi tək gözəllik hərçənd,

Getsə də, görünməz gözə addımı.

Gedir bəlkə sənin gözəlliyin də,

Görmürəm, gözümü sevgim aldadır.

 

                        Eşit, gələn əsr: sən doğulmamış,

                        Gedib gözəlliyin yayı, gəlib qış.

İngiliscədən tərcümə

31.03.2018

Samara

 

                ÜİLYAM ŞEKSPİR

      104-CÜ SONET

                       To me, fair friend, you never can be old,
                       For as you were, when first your eye I ey’d…

(ƏRUZLA)

Sən, əzizim, gözümdə heç zaman qocalmazsan,

Sən necəydinsə ilk görüşdə, həminsən yenə də.

Həmin gözəlsən, üç il qış soyuğu qoydu viran

Yayın cəlalını bağlarda, füsunkar meşədə.

Sarı payızlara üç il basıldı göy yazlar,

Gözüm önündə fəsillər dəyişdi bir-birini.

Getdi Aprel, İyunda yandı xoş ətirli nə var,

Səndə əvvəlki təravətsə görən tək bilinir.

Ah, gözəllik gedirsıə də, gedir saat kimi o,

Gedir, əqrəblərinsə gözlə seçilmir gedişi.

Sənin gözəlliyində zərrəcə zaman izi yox,

Zaman gedir, dəyişmyən gözümün aldanışı.

 

Gələn nəsillərə mən üz tuturam təşvişlə:

Gözəllik öldü siz doğulmamışdan hələ.

 

ingiliscədən tərcümə

24-25.09.2016

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 103-CÜ SONET                                        

 

sonnet 103.jpg 

              Alack, what poverty my muse brings forth…

Əfsus, nə miskindir, Pərim yaradan,

Fürsət böyüksə də hünər göstərə.

Mənim təriflərim artırılmadan,

Mövzu özlüyündə min dəfə gözəl.

 

Bir daha yazmasam, incimə məndən

Aynaya nəzər sal, ordakı çöhrə,
Üstündür mənim küt təxəyyülümdən,

Nə yazsam da, mənə xəcalət verər.

 

Gözəl yaranmışı vəsfə  cəhd edib,

Onu gözdən salmaq günah deyilmi?

Şerimin yeganə axı məqsədi,

Vəsfidir mükəmməl  gözəlliyinin.

 

                               Və şeirim deyəndən min dəfə səni,

                               Həqiqi göstərər aynada əksin.

 

 

İnfiliscədən tərcümə

30.03.2018

Samara