QURAN ŞEİRLƏRİ: XOŞ SÖZ VƏ PİS SÖZ (14; 24-26)

surə 14

Heç düşünmüsənmi Allahın çəkir

Zərb-məsəli necə?  Xoş sözü elə

Ağaca bənzədir ki, bərkdir kökü,

Qalxır budaqları, başı göylərə.

 +

Rəbbinin izniylə gözəl meyvələr

Hər hansı bir vaxtda verir bu ağac.

Pis sözsə ağacın pisinə bənzər –

Kökü yerdən çıxıb, gec-tez aşacaq.

 

23.09. 2022, Samara

QURAN ŞEİRLƏRİ: YETİMİN MALI (6-152)

6 сура 152

Yetimim malına o halda ancaq,
Yaxın düşə bilər müsəlman: əgər

Yetkinlik yaşına yetim çatınca,
Bu malı qoruyub artıra bilər.

 +

Düz olsun ölçünüz, həm də çəkiniz.

Heç kəsin boynuna gücü çatandan
Artıq bir öhdəlik yükləmirik biz.

Düz və doğru olun qohumla hətta.

 

22. 09. 22, Samara

QURAN ŞEİRLƏRİ. QEYBƏT HAQQINDA (49-12)

49-cu surə

İman gətirənlər! Qoymayın yaxın,

Bəzi fikirləri siz özünüzə,

Günah törədəni vardır onların.

Çəkinin güdməkdən bir-birinizi. 

 +

Qeybət eləməyin bir-birinizdən,
Günahdır arxada danışmaq da bir.

Ölən qardaşının ətini sizdən

Kim yeyər? Qeybət də də ona bənzəyir.

21. 09. 2022, Samara

ƏL MUTAFFİFİN SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

83_sura_mutaffifin

Vay olsun halına o kəslərin ki,

Çəkidə, ölçüdə kələk gəlirər.

Ölçünü güdürlər onlar alanda
Tərəzi basırlar verən zamanda.

Məgər düşünürlər onlar, haçansa,

Möhtəşəm gün üçün diriləcəklər?

Aləmlər Ağası önündə o gün,

İnsanlar cəm olub dayanacaqlar.

Yox, əsla yox! Axı bədəməllərin,
Kitabı, əlbəttə ki, Siccindədir!

Bəs sən Siccin nədir – dərk edirmisən?

Qeydlər və hesablar kitabıdır bu!

O gün vay halına yalan sayanın!

Onlar Din gününü yalan sayıblar!

Azğın günahkardır o kəslər ancaq.

Elə ki oxunur ayələrimiz,
Deyirlər  köhnənin nağıllarıdır.

Yox, əsla!  Onların ürəklərini,
Örtüb indiyəcən eşitdikləri.
Yox əsla! Gələndə o gün Tanrını,

Onlardan bir pərdə ayıracaqdır.
Cəhənnəm oduna sonra girərlər.

Sonrasa onlara deyilər: “Bu da,
Yalan saydığınız nədirsə, odur”.

Yox əsla! Kitabı düzəməlllərin,

Axı həqiqətən İlliyundadır.

Necə dərk edərsən İlliyun nədir?
Qeydlər, hesablar kitabıdır bu!

Şahidlik edəcək ona yaxınlar,

Günləri xoş keçər xoşəməllərin
Taxtlara uzanıb seyrə dalarlar.

Bəxtəvərlik yağar çöhrələrindən,

Möhürlü, saf içki alıb içərlər.

Möhürü müşkdür; Ona təşnələr,
Gərək səy edələr ona yetməyə.

Onun qatqısı var Təsnim suyundan,

Allaha yaxınlar ondan içərlər.

Həqqətən iman gətirənləri

Lağa qoyurdular günah edənlər.

Keçəndə yanından inananların.
Onlar bir-birinə göz vururdular.

Ailə içində, evə dönəndə,
Lağla gülürdülər yenə də onlar.

Möminləri görüb söyləyirdilər:
“Bunlar azmışlardır həqiqətən də”.

Onları göndərən yox idi hərçəd,

Möminlər üstündə keşik çəkməyə.

İman gətirənlər həqiqətən də,
O gün kafirlərlə gülərlər hökmən,

Taxtlarda uzanıb seyrə dalaraq.

Kafirlər törədən bəd əməllərinsə
Nə oldu dəyəri, mükafatı bəs?

18-19. 09. 2022, Samara

ƏL İNFİTAR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

82_sura_infitar

Səma parçalanıb dağılan zaman,
Ulduzlar qoparaq səpilən zaman 

Dəryalar daşaraq birləşən zaman,

Qəbirlər çevrilib açılan zaman

Hər kəs bilər nələr elədiyini

Həm də bəlli olar eləmədiyi

Ey insan! De, nədir axı çaşdıran,

Yayındıran səni Rəbbi-kərimdən?

Ölçüylə, nizamla yaratmış səni,

Verib, hansı surət istəmişdisə

Yalan sayırsınız siz qiyaməti

Axı üstünüzdə keşikçilər var!

Düz və təmizdirlər yazılarında,
Onlara bəllidir əməlləriniz.

Bəli, düzəməllər həzz alacaqlar!

Yeri cəhənnəmdir bədəməllərin!

Qiyamət günündə yanarlar orda.

Yayına bilməzlər bu oddan onlar.

Necə dərk edərsən Din günü nədir?

Heç kəsə kimsədən yox o gün kömək,

Və yalnız Allahdır əmr verənsə!

18.09. 2022, Samara

ƏL FƏCR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

89_sura_fajr

Sübhə and içirəm, on gecəyə həm,
Təkə və cütə də and içirəm mən.

Yürüyən gecəyə  and içirəm mən

Layiq deyilmidir aqilə bu and?

Rəbbin görmədinmi neylədi Ada?

Sütunlar ucaldan İrəmə həm də?

Yox idi onlardan ayrı şəhərdə.

Neylədi vadidə qayalar yonan

Səmud tayfasına? Ehramlar quran,

Firona  neylədi? Yer üzərində

Onlardan hər biri aşırdı həddi.

Şəhərlərdə fəsad törədilirdi.

Müsibət yağdırdı Rəbbin onlara.

Rəbbin pusqudadır axı həmişə.

Bəs insan? Elə ki Tanrı sınağa

Çəkərək göstərir ona ehtiram,
Deyir: “Bu, Rəbbimdən mənə kərəmdir”.

Və amma elə ki, sınaq xətrinə,
Ölçü təyin edir rizğınə Tanrı,
Deyir: “Rəbbim məni aşağıladı”.

Yox əsla! Əslində elə özünüz,
Yetimlə qılıqlı deyilsiniz siz.

Kasıba çörəyi qızırqanırsız.

İrsi hərisliklə siz yeyirsiniz.

Mala da güclüdür ehtirasınız

Xeyr! Elə ki, yer hamar sərilər

Gələr Rəbbin, gələr səf-səf mələklər,

Gətirərlər o gün Cəhənnəmi də,

İnsan da xatırlar – fəqət nə fayda?

Söyləyər: “Hazırlıq qabaqcadan mən,
Görəydim həyatın kaş bu gününə”.
O gün başqa bir kəs verə bilməyən
Bir cəza alar o, buxovlanar həm.

Sə ey nəhayət ki, rahat olan qəlb!

Rəbbinə dön razı və məmnun indi!
Mənim qullarımın cərgəsinə gir.

Cənnətimə gir!

 

17-18. 09. 2022, Samara

ƏL İNSAN SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

76_sura_insan

Keçibmi insanın o vaxtları ki,
Ondan heç nə hələ bəlli deyildi?

Yaratdıq insanı qatqı damcıdan
Və sonra da onu biz sınayaraq,

Verdik görən göz və eşidən qulaq.

Həqiqətən onu düz yola qoyduq

Ya minnətdar ola o, nankor ya da.

İman gətirməyən kəsələrə hazir

Elədik zənciri, buxovu, odu.

Düzəməllər isə kasalar dolu,

Kafurla düzələn içki içərlərƏ

Allahın qulların içən bulaqdan,

Və istədikləri səmtə istəyəndə də,

Axıda bilərlər çeşməni onlar.

Əhdə sadiqdirlər, qorxularısa
Yayılan gündəndir  şərin aləmə.

Hərçənd ki, ərzağa sevgiləri var,
Öz yediklərindən pay ayırarlar,

Yoxsula, əsirə, yetimə onlar.

“Sizi yedirdirik yalnız Allahın
Vəchi xatirinə; nə bir mükafat,
Nə də ki, təşəkkür gözlərik əsla.

Çünki Rəbbimzdzən gələn qaranlıq

Və üzücü gündən bizdə qorxu var”

O günün şərindən Tanrı qurtarar,
Onlara səadət, sevinc bağışlar,

İpək geyimlərlə, cənnət bağıyla.

Mükafat da verər dözümlərinə,

Pərqu tk olacaq onların taxtı,
Nə bürkü bilərlər, nə də ki, şaxta.

Başları üstünndə ağac kölgəsi,
Meyvəli budaqlar əyilər yerə.

Gələr önlərinə gümüş qab-qacaq,
Büllur kuzələr və qədəhlər gələr.

Səlsəbil adlanan bulaqdan gələn,

Onlar zəncəfilli içki içərlər.

Oğəanlar onlara xidmət edərlər,
Mirvari dəninə hər biri bənzər.

Haçan həndəvərə yetirsən nəzər,

Böyük mülk və nemət gözünə dəyər.

Yaşıl atlas, ipək əyinlərində,
Gümüş bilərzilklər bəzər qolları,
Saf içki içirər onlara Tanrı.

Bunlar haqqınızdır doğrudan sizin,

Dəyəri verilir zəhmətinizin.

Quranı göndərdik biz hissələrlə

Döz hökmünə qədər sən də Rəbbinin,

Baş əy nə kafirə, nə  günahkara,

Tanrının adını daim xatırla.

Səcdə qıl, təriflə gecə uzunu.

Onlarsa indini sevirlər ancaq,

Arxadasa ağır gün qoyaraq.

Onları yaratdıq və bərkitdik həm.
İstək onları dəyişdirərik,
Onıara bənzərlə əvəz elərik.

Həqiqətən də bu, öyüddür və kim,
İstəsə, yolunu Tanrıya salır.
Siz ancaq Allahın istədiyini,
İstəyə bilərsiz həqiqətən də.
O hər şey bilən və dərk edəndir.

Mərhəmətli olar kimi itəsə,

Cəzası ağırdır zalımın isə.

 

15-16.-9. 2022, Samara

ƏL ĞARİƏT SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

Sarsıdan… Görəsən nədir sarsıdan?

Onu anlayarmı, dərk edərmisən?

Bu həmin gündür ki, bənzər adamlar,
Pənrən-pərən  düşən kəpənəklərə.

Dağlarsa didilmiş yun kimi olar.
Kimin tərəzisi ağır gələrsə,

Bəxtəvər keçəçəcək onun həyatı.

Kimin yüngül olsa müvazinəti,
Cəhənnəmin dibi ona anadır.
Nə dərk edərsən ki, axı bu nədir.
Yandıraraq külə o döndərəndir.

 

14. 09. 2022, Samara

ƏL ADİYAT SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

100_sura_gadiyat

And içirəm çapıb tövşəyənlərə, 

Çaparaq qığılcım çıxaranlara,

Həmlə edənlərə dan söküləndə,

Qalxar toz dumanı sürüb gələndə.

Gəlib təpildilər qoşuna cəmən.

Doğrudan nankordur Rəbbinə insan,

Və buna şahiddir onun özü də,

Varda, nemətdədir qəlbi, gözü də.

Məgər o bilmir ki, gün gələcək ki,

Bilİnəcək bütün qəbirlərdəki,

Və çıxacaq üzə ürəklərdəki?

O gün hər işləri Tanrıya bəlli.

13. 09. 2022, Samara