BIÇAQ

Bıçaq nə qılıncdır, nə də ki, xəncər,
Çiyindən, kəmərdən asılıb qala.

Bıçaq sahibinin cibində gəzər,
Çəkmə boğazına taxanlar da var.

 

 

Cibdə ya çəkmədə yata nə qədər,

Oyanıb çıxmağa can atır hərdən.

Canı varmış kimi dəstəyi titrər,

Elə bil dil açar tiyəsi birdən.

 

 

 

Şığıyıb çalmağı var ilan kimi,
Ürəyə, ciyərə sancıla bilir.

Boyunu, boğazı elə deşir ki,
Basır həndəvəri qızıl qan seli.

 

 

Xəbərdarlıq nədir, tanımır bıçaq.
Şığıyar pusqudan, qəfildən vurar.

Şərəf məcəlləsi silaha ancaq
Yazılıb, bıçaqda silahlıq nə var…

 

 

Çəkmə boğazından ya da ki, cibdən,
Sıçrayır, soxulur, batır, sancılır.

Zülmət dalanları sevsə də, bəzən,
Şığıyır, doğrayır aylı gecələr.

 

 

Ürəyə sancılır, deşir ciyəri,

Sarsılır, yıxılır, ölür cavanlar,
Ölür millətimin gül gəlinləri,
Hər cibdə bıçaq var, bıçaqda qan var…

 

Ötüb yüzilliklər gedir dalbadal,
Dəyişir bayırı, içi insanın.

Mənim soydaşımsa durub dalanda,
Cibində bıçağı güdür qurbanı…

 

01.02. 2019

Samara

ROBERT FROST. QOŞQU ATI

T1520565_05

THE DRAFT HORSE

 

Fənər sönüb, meşədə,

Ağ qaradan seçilmir.

Əfəl arabamızı,

At çəkir, çəkə bilmir.

 

Ağaclıqdan bir nəfər,

Çıxıb yapışdı atdan.

Soxdu yekə bıçağı,

Düz qabırğası altdan.

 

At çökdü, şaqqıltıdan,

Diksindik – sındı dişlə.

Boğuq uğultu dindi,

Zülmətində meşənin.

 

Sən də, mən də taleyə,

Boyun əyib duranıq.

Nə inciyib kin yığar,

Nə dünyanı qınarıq.

 

Ya bu kəs özü, onun,

Tapındığı kəs ya da.

İstəmiş düşüb gedək,

Qalan yolu piyada.

 

       “İN THE CLEARİNG”  toplusundan. Tərc.: 22 aprel 2008, Samara.