Архив | 14.04.2021

BƏKİLİN ARVADINA DEDİYİ

(Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Qarayallı Qazlıq atın belində,

Gəldim, ağüz gözəl, durub yerimdən,
Aşdım dik yamaclı Ala Dağı mən,
Keçdim coşqun, gözəl suların üstdən.

Getdim divanına Bayındır xanın,
Yedim igidlərlə qonaqlığını.

Gördüm ki, qohumla qohum mehriban,

Çəkibdir bizdənsə nəzərini xan.

Gərək el-günümü yığıb bu gündən,
Gedəm doqquz tümən Gürcüstana mən,
Bilin ki, dönmüşəm Oğuz elindən!

12. 04. 2021, Samara

BƏKİL BAYINDIR XANDAN KÜSÜB GƏLƏNDƏ ARVADININ DEDİYİ

 (Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Bəyim, qızıl taxtım yiyəsi igid!

Göz açıb gördüyüm, könül verdiyim!

Yola düşüb gəldin durub yerindən,

Yanında yol gəldi igidlərin də.

Aşdın dik yamaclı Ala Dağı sən,

Coşqun axınları adladın asan.

Getdin divanına Bayındır xanın,

Quruldu bəyərlə ov qonaqlığın.

Qohum qohumuyla deyib-güldümü?

Sənə qəribliyin ağır gəldimi?

Görürəm altında atın yox, xanım,
Hanı altın zireh, boş qalb alnın.

Yoxdur bəylərinlə mehribanlığın,
Söylə arvadına, nədir bu halın?

 

12. 04. 2021, Samara