YEVGENİ BARATINSKİ. ÜMİDSİZLİK

Xoşbəxtlik arzusunu verdi tanrılar mənə,

Onu tələb edirdim mənsə yerdən və göydən.

Uzaqdan səsləyib “gəl” deyən xülya izinə

Düşüb həyat yolunu keçdim yarıyacan mən.

Taleyin nazlarına xidmət etmirəm daha:

Xoşbəxtliyə bənzəyən istirahətlə xoşbəxt,

Bu həddən də baxıram indən belə həyata,
Təzimlə göstərirəm yol gedənlərə hörmət.

1823

ruscadan tərcümə

04.03. 2022, Samara

++++++++

ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ

Безнадежность

Желанье счастия в меня вдохнули боги;

Я требовал его от неба и земли

И вслед за призраком, манящим издали,

Жизнь перешел до полдороги,

Но прихотям судьбы я боле не служу:

Счастливый отдыхом, на счастие похожим,

Отныне с рубежа на поприще гляжу —

И скромно кланяюсь прохожим.

1823