U. B. YEYTS. SEVGİ QÜSSƏSİ

YEATS

THE SORROW OF LOVE

 

Sərçə çığırtısıyla dolu damların altı,
Göydə ay bədrlənib, sayı yox ulduzların.

Yarpaqlardan ucalan nəğmə dolu şırıltı,

İnsanın surətini, naləsini gizlədir.

 

 

 

Qız ucaldı qırmızı, yaslı  dodaqlarıyla,
Dünyanın əzəməti yaş içində elə bil.
Özünkülər öldürən Priam tək vüqarlı,
Gəmiləri qərq olan Odissey kimi zəlil.

 

 

Və qız ucalan andan haraylı damaltılar,
Boş səmada nurlanıb  yuvarlanan təkcə ay,
Və yarpaqlardan qopan iniltilər və ahlar,

Ağlar insan surəti yarada bilər ancaq.

ingiliscədən tərcümə

23-24. 06.2019

Samara

 

THE SORROW OF LOVE

By  W.B. Yeats

 

The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man’s image and his cry.

 

A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the laboring ships
And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves
Could but compose man’s image and his cry.

Реклама

   UİLYAM BATLER YEYTS. SƏN QOCALANDA

YEATS

When You Are Old

Qarıyıb çallaşanda, yuxu basanda daim,
Otur bu kitabla sən ocağın qırağında,
Tələsmədən oxu, öz gözlərini sal yada,
İncə baxışlarında kölgəli dərinliyi.

 

Cazibəli anları sevən gör nə qədərdi,

Vurulmuşdular sənə – yalandan ya doğrudan.

Fəqət sərsəri Qəlbi sevdi səndə bir insan,
Sevdi sənin çöhrəni dəyişdirən qəmi də.

 
Başın, şəbəkəsinə sobanın əyiləndə,
Bir az qəmli pıçılda, Sevgi necə baş aldı,
Dağlara addımladı, zirvələri adladı,

Ulduzların içində görünməz oldu birdən.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.06. 2019, Samara

 

When You Are Old

WHEN you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep; Читать далее

UİLYAM BATLER YEYTS. ÖLÜM

YEATS.jpg

Nə qorxu keçirər, ümid elər nə,
Öləndə heyvan.

Gözləyər dəhşətlə, ümid üzmədən,
Sonunu insan.

 

 

Dönə-dönə ölüb həyatı boyu,
Durub yenə də.

Güc gəlib  vüqarı və böyüklüyü,
Qətlə, qətlləri törədənə də.

 

 

Rişxəndlə gülür o, sinədə birdən,
Ürəyin əbədi dayandığına.

Tanıyır ölümü iliyinəcən —

İnsandır ölümün yaradanı da.

1929

İngiliscədən tərcümə

20.06.2019, Samara

 

W. B. Yeats

(1865 – 1939)

THE DEATH

 

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all; Читать далее

   SERGEY YESENİN “YAXŞI TANIYIRAM MƏN BU KÜÇƏNİ…”

Yesenin_Sergey

 Эта улица мне знакома

 

Yaxşı tanıyıram mən bu küçəni,
Mənə yaxşı tanış bu yastı evdə
Burda naqillərin mavi küləşi,
Atılıb qalıbdır pəncərə üstdə.

 

İllər olubdur ki, ağır bəlalı,

Divanə və sərsəm illər olub həm,
Kənd uşaqlığımı yada salıram,
Kəndimizin göyü dolur gözümə.

 

 

Nə dinclik, nə şöhrət mən axtarmışam,

Şöhrətin puçluğu tanışdır mənə.

İndi gözlərimi haçan qapasam,

Ata evimizi görürəm yenə.

Mavi ləkələrdə görürəm bağı,

Çəpərə baş qoyub uyuyur avqust.

Orda hər cökənin yaşıl budağı,
Yayır quş harayı, quş çığırtısı.

 

 

Sevirdim bu taxta evi mən necə! —
Qorxunc ruh yaşardı pərdilərində.

Bizim sobamızsa yağışlı gecə,
Yabanı, qəribə səslə dinərdi.

 

 

Hönkürtü cançəkən, ucaydı səssə,
Elə bil ölənçin ağlayırdılar.
Nə görmüşdü axı, o kərpic dəvə,

Yağışın inləyib sızlamağında.

 

 

Uzaq ölkələri görüb o yəqin,
Başqa bir yuxu və firavan zaman.
Qızıl qumlarını Əfqanıstanın,
Qədim Buxarada şüşə tək toran.

 

 

Mənə də tanışdır,  o ölkələr, ah,
Mən az yormamışam orda yolları.
Özüm  yorulmuşam  indisə ancaq,
Dönmək istəyirəm yurduma sarı.

 

 

Sönüb getdi fəqət o incə xəyal,
Hər şey külə döndü mavi tüstüdə.

Tarlanın küləşi – sənə salamlar,
Sənə də salamlar – taxta, yastı ev!

ruscadan tərcümə

17-18. 06. 2019, Samara

 

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

 

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

 

 

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

 

 

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

 

 

 

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

 

 

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

 

 

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

 

 

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

 

 

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!

AND YERİ… SÖYÜŞ YERİ…

Bizim xalqda hər qəbir,

Qoruqlu və qayğılı.

Toxunulmaz bilinir,

Müqəddəs də sayılır.

 

 

And içirik, üz tutub,
Öpürük başdaşını.

Quran oxutdururuq,
Üstündə vaxtaşırı.

 

 

Söyür qəbri həmin dil,

Xalqımın ağzı qızcaq.

Özününkünü deyil

Özgəninkini ancaq.

 

 

 

Qoca qəbri söyülür,
Söyülür cavan gedən.

Bala dərdi söyülür,
Söyülür hətta kəfən.

 

 

 

 

Söyüşcülün dilində,
Yeddi arxan adlanar.

Elə bil ki, əlində,
Mötəbər siyahı var.

 

 

 

Tək-tək adamlar sayaq,
Xalqlar da eyiblidir.
Söyüş söyən, qarğıyan,
Tək bizim xalq deyildir.

 

 

 

Bizdən başqa, öləni —
Cavan ya da ixtiyar —
Qəbri, hətta kəfəni,
Söyən varmı? Harda var?

 

 

Qəbir  söyən…Desən ki,
Orda Quran oxunur,

Söyər Quranı bəlkə…
Tanrıya da toxunar…

 

21.06. 2019

Samara

SERGEY YESENİN. “FİRDOVSİ YETİRƏN SƏMAVİ ULUS…”

Yesenin_Sergey
Голубая родина Фирдуси…

 

Firdovsi yetirən səmavi ulus,
Çətin  ki, yaddaşın elə soyuyub,

Gəlmir xatirinə mehriban urus,

Sadə gözləri də fikirlə dolu,
Firdovsi yetirən səmavi ulus.

 

Persiya, bilirəm yaxşısan necə
Yanır çıraq kimi qızılgüllərin
Yarpaqlar təzətər, qönçələr incə,
Salır uzaq yurdu yadıma mənim,
Persiya, bilirəm yaxşısan necə.

 

 

Çəkirəm sinəmə bu gün son dəfə,
Şirin qoxularda braqa dəmi.
Sənin, əziz Şaqa, səsini həm də,
Bu ağır, kədərli ayrılıq dəmi,
Yəqin eşidirəm bu gün son dəfə.

 

Məgər unudaram səni mən ancaq?

Hara atsa məni sərsəri tale

Söhbətim həmişə səndən olacaq,
Dosta ya tanışa, kim kim ki rast gələ.

Surətin əbədi yadda qalacaq.

 

 

Qorxmuram nə qədər sənə dərd gələr,

Ancaq ola bilən məyus halına,
Rus haqqında nəğmə qoyub gedirəm,

Sal, haçan oxusan, məni yadına.

Səsinə nəğmədə səs verərəm mən.

1925

Ruscadan tərcümə

19-20. 06. 2019, Samara

 

 

Голубая родина Фирдуси,

Ты не можешь, памятью простыв,

Позабыть о ласковом урусе

И глазах, задумчиво простых,

Голубая родина Фирдуси.

 

 

Хороша ты, Персия, я знаю,

Розы, как светильники, горят

И опять мне о далеком крае

Свежестью упругой говорят.

Хороша ты, Персия, я знап.

 

Я сегодня пью в последний раз

Ароматы, что хмельны, как брага.

И твой голос, дорогая Шага,

В этот трудный расставанья час

Слушаю в последний раз.

 

 

Но тебя я разве позабуду?

И в моей скитальческой судьбе

Близкому и дальнему мне люду

Буду говорить я о тебе —

И тебя навеки не забуду.

 

 

Я твоих несчастий не боюсь,

Но на всякий случай твой угрюмый

Оставляю песенку про Русь:

Запевая, обо мне подумай,

И тебе я в песне отзовусь…

 

Март 1925

 

SERGEY YESENİN. «PEŞMAN DA DEYİLƏM, AĞLAMIRAM DA…»

Yesenin_Sergey

Не жалею, не зову, не плачу…

Peşman da deyiləm, ağlamıram da,
Nə varsa, keçəcək yaz dumanı tək.
Ömrümün payızı məni saraldar,
Gəncliyim əbədi ötüb gedəcək.

 
Üşüdər, ürəyim, səni soyuqlar,

Pozular, zəiflər indiki halın.

Tozağaclarıyla bəzənən diyar,
Səsləməz gəzməyə ayağıyalın.

 

 

Sənsə hərdən ancaq, sərsəri ruhum,

İndi kükrədirsən dildə atəşi.

İtdi təzətərlik, daha yoruldum,
Nə gözlər alışır, nə duyğu daşır.

 

 

 

İndi istəyimdə çox xəsisəm mən
Sən mənim yuxumsan bəklkə həyatım?

Sanki yaz səhəri oyanıb erkən,
Çapmışam belində çəhrayı atın.

 

 

Hamı bu dünyada, hamı fənadır,

Tökür yarpağını ağcaqayınlar…

Xeyirdua olsun payın əbədi,

Çiçəklənən, sonra ölən hər nə var.

 

Ruscadan tərcümə

18-19. 06. 2019 Samara

 

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Читать далее

SERGEY YESENİN. ANANIN DUASI

Yesenin_Sergey

МОЛИТВА МАТЕРИ

Əfəlləmiş koma var  lap ucqarında kəndin
Qarı dua eləyir orda surət önündə.

 

 

Oğlunu adlandırır qarı dualarında
Vətəni xilas edir oğul uzaq diyarda.

 

 

Dua eləyir qarı,  axan yaşları silir,
Yorğun gözlərindəsə xəyallar cana gəlir.

 

 

Döyüş  meydanı görür  döyüş ərəfəsində,
Uzalı qalıb oğlu, yaralı sinəsindən.

 

 

Ölüb qəhrəman kimi, alov tək qanı axır,

Donuq əllərindəsə düşmənlərin bayrağı.

 

 

Həm səadət, həm də dərd — qarı duruxub qalır,
Ağbirçəkli başını ovuclarına alır.

Qaşlarına da bu an dən düşür elə bil ki,
Gözlərininsə yaşı tökülür muncuq kimi.

1914

Ruscadan tərcümə

16. 06.19, Samara

 

 

На краю деревни старая избушка,
Там перед иконой молится старушка.

Читать далее

SERGEY YESENİN. «BOSFORDA HEÇ ZAMAN OLMAMIŞAM MƏN…»

Yesenin_Sergey

Никогда я не был на Босфоре

 

Bosforda heç zaman olmamışam mən,
Məndən o yerləri soruşma nahaq.

Gözlərində mavi alovla hərdən,

Alışan dənizi görmüşəm ancaq.

 

 

Karvanla Bağdada getmişəm nə mən,
Nə də daşımışam ipək və həna.

Gözəl gərdəninlə bir az əyil sən,

Baş qoyum diszinin üstə, yorğunam

 

Nə qədər danışam, deyəm, nə fayda,

Heç də fərqi yoxdur sənə, görürəm,
Rusiya adlanan uzaq diyarda.
Şöhrətli, tanınmış, adlı şairəm.

 

 

Mən bura qüssədən gəlməmişəm ki,
Məni, ay görünməz, özün çağırdın.
Axı sənin sona əllərin, iki

Qanad tək boynuma mənim sarıldı.

 

 

Qəlbimdə talyanka səslənir indi,
Hürüş eşidirəm ay doğan kimi.

Fars qızı, keçmirmi bəs ürəyindən,
Görəsən o uzaq mavi ölkəni?

 

 

Dağıt talyankanın qəmini qəlbdən,

İçirt əfsunlarla ruhuma yazı.

Yadıma salmayım darıxıb həm də,
Bir də mən o uzaq şimallı qızı.

 

 

Bosforda heç zaman olmasam belə,
Uyduraram onu,  istəsən əgər.

Sənin ki gözlərin dənizdir elə,
Mavi od onlarda sayrışıb gedər.

 

Ruscadan tərcümə

15-16. 06. 2019, Samara

 

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем. Читать далее

SERGEY YESENİN. “QƏRARA ALINDI! DÖNÜMSÜZ İNDİ…»

Yesenin_Sergey

Да! Теперь — решено. Без возврата…

 

Qərara alındı! Dönümsüz  indi,

Doğma diyarımı tərk elədim mən.

Baharda qovaqlar yaşıllananda,
Deməz başım üstdə nəğmə yenidən.

 

Mənsiz yastı koma belini əyər,
Nə vaxtdan gəbərib qoca itim də.

Tanrı özü mənə ölüm göndərər,

Moskvanın buruq küçələrində.

 

Qarağaclı şəhər əzizdir mənə,
Necə əfəlləsə, köpsə də necə.
Mürgülü və qızıl Asiya yenə,

Burda hər günbəzdə uyuyur gecə.

 

 

Elə ki ay doğur, ay işıqlanır…

Ah, belə işıqda şeytan azdırır!

Gedirəm, başımı çiynimə salıb,
Tini burularaq meyxana sarı.

 

 

Bu müdhiş yuvada qışqırıq, haray,

Kəsilmir gecələr gün doğanacan.

Şeir oxuyuram fahişələrə,
Banditlərlə spirt vururam cana.

 

 

Artır ürəyimin vurğusu yaman,
Birdən ixtiyarsız gəlir dilimə:
— Mən də sizin kimi başı batmışam,
Bir daha geriyə dönə bilmərəm.

 

 

 Mənsiz yastı koma belini əyər,
Nə vaxtdan gəbərib qoca itim də.

Tanı mənə yəqin ölüm göndərər,
Moskvanın buruq küçələrində.

1922

 

Ruscadan tərcümə

14-15.06. 2019

Samara

 

Да! Теперь — решено. Без возврата

Я покинул родные края.

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя. Читать далее