BEOVULF. GİRİŞ

беовульф

I

GİRİŞ

Dinləyin! Haçandan eşidirik biz

Danlardan, şöhrətli krallarından.

Nəcib kişilərin şücaətindən,

Skild oğlu Skefin düşməni qırıb,
Meyxanalarını dağıtmağından. 5

Atılmış uşaqdı, tapıldı çılpaq,
Heçnəsiz, tale də könlünü aldı.

Çatdı şöhrətə göy qübbəsi altda,

Uzaqdan balina yolu aşaraq,

Tayfalar gəldilər boyun əyməyə 10

Təzimlə, töhfəylə. Nəcib kraldı.

Vaxt ötdü, bir oğlu gəldi dünyaya,

Tanrı görəndə ki, qalanda başsız,

Xalq necə uğrayır fəlakətlərə,

 Beləcə vaxt keçdi. Qadir Yaradan,

Beovulf adını yaydı aləmə.

Şimal torpaqların varisi idi,
Skid törəməsi artıq o zaman.

Başında dostları, varı varıydı. 20

Himayəsindəykən atanın hələ,

Gərək əməliylə, hədiyyələrlə
Bərkidə dostların sədaqətini,
Gələndə düşmənin həmlə xəbəri,
Döyüşə girələr onunla birgə. 25

Zəfərlə tanınar elin rəhbəri.

Gün gəldi, çəkildi Skild Tanrının,

Qanadı altına canı suluykən.

Sağlığında necə buyurmuşdusa,

Gəldi cənazəsi əziz rəhbərin 30
Sahilə çiynində tayfadaşların.

Buzu qığılcım tək işaran gəmi

Dayanıb dənizin dayaz yerində.
Sevimli padşahı, üzük verəni,
Sərvət paylayanı, həlqəyırtanı 35
Gəminin sinəsi üstə yıxdılar.

Böyük bir xəzinə vardı gəmidə,

Hərbi yürüşlərdən gələn qənimət,

Döyüş silahları, qılınc və zireh.

Belə zəngin gəmi görməmişdim heç. 40

İndi gəmidəki bütün bu sərvət
Onunla dənizə yollanacaqdı.

Burdakı xəzinə bircə damcı da
Az deyildi Skild uşaqkən hələ,

Dəniz yürüşünə tək çıxan zaman,

Gəmidə özüylə götürdüyündən.

Dirəyə sarındı  bayraq qızıldan.

Qayıq tapşırıldı axara indi.

Qəlbləri, ruhları hüznlü idi

Nizəli rəhəbri ötürənlərin. 50

Nə saray aqili, nə şanlı əsgər,
Bilər bu yük hansı sahilə yetər.

Qədim ingilis dilindən tərcümə Xeyrulla Xəyalındır